Ymatebion ymgynghori a sesiynau briffio

Mae RhCM Cymru yn cyflwyno ymatebion ymgynghori yn rheolaidd ar faterion allweddol i fenywod yng Nghymru i bwyllgorau Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Pwyllgorau’r Senedd, gan sicrhau bod lleisiau ein haelodau a lleisiau menywod yn cael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau.

Rydyn ni hefyd yn ysgrifennu nodiadau briffio ar gyfer Aelodau’r Senedd ac Aelodau Seneddol cyn pleidleisiau a dadleuon arwyddocaol.

 • Mehefin 2022

  Briff: Dadl yn y Senedd ar adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd

  Download PDF [241KB]
 • ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig y Senedd
  Mai 2022

  Ymateb i'r ymgynghoriad: Ymchwiliad i Gostau Byw

  Download PDF [274KB]
 • RhCM ac ERS Cymru
  Ebrill 2022

  Papur Briffio: Rhannu swyddi i aelodau o'r Senedd

  Crynodeb
  Download PDF [355KB]
 • ar gyfer Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol y Senedd

  Ymchwiliad i Ofal Plant a Chyflogaeth Rhieni: ymateb i'r ymgynghoriad

  Download PDF [367KB]
 • (English) In partnership with Fawcett Society, Women's Budget Group, Engender, Close the Gap, Northern Ireland Women's Budget Group
  Mawrth 2021

  Tuag at fwy o ansicrwydd: Cymru

  Crynodeb
  Download PDF [1MB]
 • Etholiadau’r Senedd 2021
  Tachwedd 2020

  Maniffesto ar gyfer Cau’r Bwlch ar Anghydraddoldeb Rhyw yng Nghymru, Tachwedd 2020 Cymraeg

  Download PDF [6MB]
 • Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd
  Mai 2020

  Ethol Senedd mwy amrywiol

  Download PDF [5MB]
 • Senedd y DU: Women & Equalities Committee
  Ebrill 2020

  Coronavirus and the impact on people with protected characteristics

  Download PDF [1MB]
 • Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad
  Mawrth 2020

  Capasiti’r Cynulliad

  Download PDF [2MB]
 • Aelodau o’r Senedd (AS)
  Mawrth 2020

  UN CEDAW Briffio: Cryfhau ac ymgorffori hawliau menywod yng Nghymru

  Download PDF [1MB]
 • Briefing: The case for quotas to deliver equal and diverse representation

  Download PDF [209KB]
 • Llywodraeth Cymru
  Ionawr 2020

  Cymru Fwy Cyfartal – Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol

  Download PDF [2MB]
 • Y Pwyllgor Cyllid – Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Ionawr 2020

  Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol

  Download PDF [2MB]
 • Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau – Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Ionawr 2020

  Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

  Download PDF [3MB]
 • Llywodraeth Cymru
  Tachwedd 2019

  Amcanion cydraddoldeb strategol 2020 i 2024

  Download PDF [1MB]
 • Y Pwyllgor Cyllid – Cynulliad Cenedlaethol
  Medi 2019

  Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

  Download PDF [4MB]
 • i Lywodraeth Cymru
  Ionawr 2019

  Cymunedau cysylltiedig: mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

  Download PDF [420KB]
 • gyda Chwarae Teg, Women Connect First a Cymorth i Ferched Cymru

  Ein Manifesto: Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru

  Crynodeb

  Mae gan Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched (RhCM) Cymru, Chwarae TegWomen Connect First a Cymorth i Ferched Cymru weledigaeth o Gymru lle mae pob menyw a merch yn cael eu trin yn gyfartal, yn byw’n ddiogel rhag trais ac ofn ac yn gallu chwarae rhan lawn yn yr economi.

  Rydym am sicrhau mai Cymru yw’r wlad fwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw a bod Cymru wir yn genedl ffeministaidd, ble gall menywod a merched ffynnu a bod yn gyfranogwyr gweithredol yn eu cymunedau. Mae’r ddogfen hon yn ein gosod ar y llwybr i gyflawni hyn.

  Mae manifesto yn nodi’r camau sydd angen eu cymryd i drawsnewid Cymru yn wlad sy’n rhydd o wahaniaethu ar sail rhyw a sicrhau bod hawliau menywod yn cael eu gwireddu. Gan weithio gyda’n gilydd, gall cydraddoldeb rhwng y rhywiau yng Nghymru fod yn realiti yn ein hoes.

  Download PDF [301KB]
 • Ar gyfer Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Medi 2018

  Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol

  Download PDF [364KB]
 • Ar gyfer Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Ebrill 2018

  Ymchwiliad i Feichiogrwydd, Mamolaeth a Gwaith yng Nghymru

  Download PDF [276KB]
 • Holiadur ar gyfer Comisiwn y Cynulliad
  Ebrill 2018

  Creu Senedd i Gymru

  Download PDF [265KB]
 • Ar gyfer Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Ebrill 2018

  Cynigion cyllideb drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 elsh

  Download PDF [322KB]