5050Amrywiol

*DIWEDDARIAD 22/11/2021*

“Rydyn ni wrth ein bodd â’r cyhoeddiad heddiw y bydd cwotâu rhyw sy’n rhwymo’n gyfreithiol yn y cytundeb cydweithredu Llafur / Plaid Cymru. Mae hon yn foment hanesyddol – mae cwotâu bob amser wedi bod yn un o ofynion allweddol clymblaid yr ymgyrch 5050Amrywiol ac maent yn gam enfawr ymlaen i warantu cydraddoldeb rhywiol yn y Senedd am flynyddoedd i ddod.

 

 

Ond nid yw cydraddoldeb rhywiol ar ei ben ei hun yn ddigon – rhaid i ni wneud mwy os ydym am weld Senedd sy’n wirioneddol adlewyrchu poblogaeth Cymru gyda mwy o gynrychiolaeth ar gyfer menywod Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, menywod anabl, a menywod LGBT.

 

 

Fel y 21 sefydliad y tu ôl i ymgyrch 5050Amrywiol rydym am weld cwotâu amrywiaeth neu fesurau cadarnhaol cryf i gynnwys yr holl grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gwleidyddiaeth. Cymerodd 20 mlynedd i fenyw Ddu, Asiaidd, neu leiafrif ethnig gael ei hethol i’r Senedd ac ni allwn aros 20 mlynedd arall am fwy i ymuno â hi.” – Evelyn James, Rheolwr Ymgyrch 5050Amrywiol gyda RhCM Cymru.

 

‘Ni ddylai amrywiaeth fod yn fwlch y mae angen ei lenwi ond dylai fod yn ddiwylliant ac yn ymarfer i bawb’.

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (RhCM Cymru) yn rhedeg yr ymgyrch 5050Amrywiol / Diverse5050 ynghyd â Chymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, Cyngor Hil Cymru a Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru (EYST).

Fel yr ymgyrch 5050Amrywiol, ein targed yw cynrychiolaeth ac arweinyddiaeth amrywiol a chyfartal yn y Senedd a thrwy strwythur gwleidyddol Cymru. Ein gweledigaeth yw gweld mwy o ferched Du, Asiaidd, a lleiafrifoedd ethnig, menywod LGBTQ +, a menywod anabl yn cael eu cynrychioli yn y strwythur arweinyddiaeth a chynrychiolaeth yng Nghymru – Senedd sy’n adlewyrchu holl boblogaeth Cymru. Rydym yn galw am:

  • Diwygio etholiadol a fydd yn cyflwyno Senedd fwy;
  • Cwotâu amrywiaeth  a rhywedd integredig sy’n rhwymo’n gyfreithiol;
  • Senedd a etholir gan system y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV).

Amrywiaeth yw pwy ydym ni, lle cawsom ein magu wedi ein hamgylchynu gan wahanol wynebau, lleisiau, profiadau, a ieithoedd. Dim ond lle mae amrywiaeth o bobl y mae gwir ddatblygiad a chynnydd yn digwydd. Gyda’n gilydd, gadewch i ni ddangos i’r byd sut y dylid gwneud cynrychiolaeth go iawn. Rydym am weld y broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru yn cael ei llywio’n drylwyr gan safbwyntiau a phrofiadau byw pobl sydd â hunaniaethau croestoriadol i gynhyrchu gwell canlyniadau polisi i bawb.

Partneriaid ymgyrch 5050Amrywiol / Diverse5050:

Mae gan yr ymgyrch gefnogaeth 21 sefydliad (tua 17,000 o aelodau). I ychwanegu eich llais fel cefnogwr yr ymgyrch 5050Amrywiol / Diverse5050, cysylltwch â Evelyn James evelyn@wenwales.org.uk.

Danfonwch lythyr i’ch AS i gefnogi cynrychiolaeth amrywiol a chyfartal – defnyddiwch ein templed.

 

Mwy o wybodaeth:

DATGANIAD I’R WASG: RhCM Cymru’n croesawu argymhellion amrywiaeth yn adroddiad ‘Camau Nesaf Diwygio’r Senedd’

Llythyr ymgyrch Diverse5050 i arweinwyr pleidiau Cymru.

Gwnaeth RhCM Cymru gyflwyno tystiolaeth i’r Pwyllgor.

Sesiwn briffio RhCM Cymru ar effeithiolrwydd ac effaith ar gwotâu.