Mentora

Pwer Cyfartal Llais Cyfartal:

Rhaglen Mentora Bywyd Cyhoeddus

Mae ymgeisiadau ar gyfer 2021/22 nawr ar gau.

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Stonewall Cymru, Anabledd Cymru a Thîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chymorth Ieuenctid Cymru yn falch o gyhoeddi agoriad Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal, rhaglen fentora sy’n anelu at gynyddu amrywiaeth cynrychiolaeth mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol yng Nghymru, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Hoffech chi gymryd mwy o ran mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol a chael effaith ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi, eich cymunedau a’n cymdeithas? Ydych chi wedi cael llond bol ar beidio â chael eich cynrychioli gydag ychydig o bobl fel chi yn y Senedd neu yn eich cyngor lleol?  A oes problem yr ydych yn teimlo’n angerddol amdani neu oes gennych chi syniadau ar gyfer newid ar ei chyfer?

Ein gweledigaeth yw gweld mwy o bobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, mwy o ferched, mwy o bobl LGBTQ+ a mwy o bobl anabl mewn swyddi gwneud penderfyniadau yng Nghymru gan gynnwys byrddau cyhoeddus (fel Cyngor Celfyddydau Cymru neu Chwaraeon Cymru), byrddau iechyd, swyddi etholedig mewn llywodraeth leol a Senedd y DU neu Senedd Cymru, ymddiriedolwyr elusennau, llywodraethwyr ysgolion ac fel gweithredwyr cymunedol.

 

Beth mae’r cynllun mentora Pŵer Cyfartal Llais Cyfartal yn ei gynnwys?

Bydd y cynllun yn rhedeg o fis Tachwedd 2021 i fis Mehefin 2022 a bydd yn cynnwys:

 • Mentora 1-1 gyda phobl hynod ddylanwadol gan gynnwys Aelodau’r Senedd, aelodau o fyrddau cyhoeddus ac uwch arweinwyr o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.
 • Sesiynau hyfforddi pwrpasol ar ddylanwadu gwleidyddol, siarad cyhoeddus, ac ymgyrchu, megis:
  • sut i fod yn ymgeisydd gwleidyddol
  • sut i fod yn aelod effeithiol o’r bwrdd
  • sut i ymgyrchu dros newid cymdeithasol.
 • Taith i Dŷ Seneddol y DU (rhithwir neu wyneb yn wyneb).
 • Rhwydwaith cymorth rhwng cyfoedion a chyfranogwyr eraill y rhaglen.

 

Pwy ddylai wneud cais?

 • Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw berson sy’n 18+ mlwydd oed, sy’n byw yng Nghymru, sy’n:
  • berson Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig
  • person o’r gymuned LGBTQ+,
  • person anabl
  • merch
  • neu unrhyw gyfuniad o unrhyw un o’r hunaniaethau hynny.
 • A HEFYD yn meddu ar ddiddordeb clir mewn cynyddu eu heffaith mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol ac ymrwymiad i’w datblygiad eu hunain.
 • Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am y canlyniadau ddechrau mis Hydref 2021.

 

Beth a ddisgwylir gan gyfranogwyr?

 • Ymrwymo i gyfarfod â’ch mentor am awr unwaith bob 4-6 wythnos (boed dros y ffôn, fideo neu wyneb yn wyneb).
 • Mynychu digwyddiadau hyfforddi ar-lein misol gorfodol (ymrwymiad amser yw 6 awr y mis o fis Tachwedd 2021-Mehefin 2022).
 • Cymryd rhan yn rhai o’r cyfleoedd rhwydweithio a meithrin sgiliau dewisol.

 

Beth yw mentora?  

Mae mentora yn berthynas un-i-un, nad yw’n barnu, fel arfer dros gyfnod penodol o amser lle mae unigolyn yn rhoi amser yn wirfoddol i gefnogi ac annog rhywun arall. Mae’n berthynas ddwy ffordd sy’n seiliedig ar barch a myfyrio.   Bydd mentorai yn gosod nodau i weithio tuag atynt.  Yna, yn ddelfrydol, gall mentor rannu cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol i’r mentorai er mwyn galluogi’r mentorai i ennill sgiliau, gwybodaeth a hyder; perfformio ar lefel uwch; ac i adeiladu rhwydweithiau.

 

Beth yw manteision posibl bod yn fentorai yn y Rhaglen Pŵer Cyfartal Llais Cyfartal?

Bydd manteision yn cynnwys:

 • Mwy o hyder yn eich gallu eich hun i wneud newid a dod o hyd i’ch llais
 • Mwy o wybodaeth am sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yng Nghymru a sut i ddylanwadu ar y penderfyniadau hynny
 • Gwell dealltwriaeth o wahanol lefelau o lywodraeth (lleol, Senedd, San Steffan)
 • Mwy o wybodaeth am faterion polisi pwysig yng Nghymru
 • Gwell sgiliau siarad a chyfathrebu cyhoeddus
 • Cyfarfod a siarad â phobl hynod ddylanwadol
 • Ehangu a dyfnhau eich rhwydweithiau.

 

Mae’r rhaglen hon yn adeiladu ar raglenni mentora bywyd cyhoeddus RhCM Cymru ac EYST llwyddiannus blaenorol.  Mae mentorai blaenorol wedi ennill swyddi fel cynghorwyr ac ASau, wedi’u penodi i fyrddau cyhoeddus fel Gyrfa Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, ac mae llawer wedi dod yn llywodraethwyr ysgol ac ymddiriedolwyr elusennau. 

 

Mae’r dyddiad cau wedi’i ymestyn diolch i’r galw! Gwnewch gais drwy unrhyw un o’r dulliau canlynol erbyn 11:59pm ar 3 Hydref 2021:

Gwybodaeth Hawdd ei Ddeall ynghylch Pwer Cyfartal Llais Cyfartal.

 

Ynglŷn â’r sefydliadau partner   

Mae Anabledd Cymru yn ymdrechu i sicrhau hawliau a chydraddoldeb pobl anabl yng Nghymru. www.disabilitywales.org

Mae’r Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chymorth Ieuenctid (EYST) yn gweithio i gefnogi pobl o leiafrifoedd ethnig yn ogystal â herio stereoteipiau negyddol am amrywiaeth ethnig yng Nghymru. www.eyst.org.uk

Cenhadaeth Stonewall Cymru yw sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw a thraws yng Nghymru. www.stonewall.org.uk

Mae gweledigaeth Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru o Gymru heb wahaniaethu ar sail rhyw, lle mae gan bob menyw a dyn awdurdod a chyfle cyfartal i lunio cymdeithas a’u bywydau eu hunain. www.wenwales.org.uk

 

Os hoffech gael sgwrs am y rhaglen neu’r broses ymgeisio, cysylltwch ag unrhyw un o’r tîm:

Logo Cronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol
Ariannir Pwer Cyfartal Llais Cyfartal gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol.

 

Tystebau o gynlluniau mentora blaenorol RhCM Cymru: