Campaign
Ein gweledigaeth yw Cymru sy’n rhydd o wahaniaethu rhwng y rhywiau

Amdanom RhCM

Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae gan fenywod a dynion awdurdod a chyfle cyfartal i lywio cymdeithas a’u bywydau eu hunain.

Rydym yn gweithio gyda’n clymblaid fywiog o aelodau sefydliadol ac aelodau unigol i drawsnewid cymdeithas – ni all unrhyw un sefydliad sicrhau cydraddoldeb ar eu pen eu hunain. Mae ein gwaith yn eistedd o dan dair colofn.

Byddwn yn Cysylltu, Ymgyrchu a Dathlu menywod fel bod ein gweledigaeth yn cael ei gwireddu.

Ein Cyllid

Rydym yn derbyn cyllid gan Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru ac ystod o arianwyr eraill, gan gynnwys y Loteri Fawr, Rosa UK a Sefydliad Baring. 

Gallwch gefnogi ein gwaith trwy ddod yn aelod neu roi rhodd.

Am beth rydyn ni’n brwydro?

Mewn partneriaeth â’n clymblaid, byddwn yn ymgyrchu dros newid mewn chwe maes:

  • Arweinyddiaeth a chynrychiolaeth gyfartal;
  • Rhoi’r gorau i drais yn erbyn menywod
  • Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd rhwng y rhywiau
  • Hawliau menywod byd-eang
  • Cyllid teg
  • Cyfrifoldebau gofalu yn cael eu gwerthfawrogi a’u rhannu