Cefnogwch Ni

Ni yw Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (RhCM), elusen yng Nghymru sy’n rhoi hawliau menywod yn gyntaf gan na all yr un gymdeithas ffynnu’n wirioneddol nes ei bod yn rhydd o wahaniaethu ar sail rhywedd. Rydym yn gwrando ac yn gweithio gyda sefydliadau menywod a merched i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau.

Rhaid mynd i’r afael â’r bwlch anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yng Nghymru – mae menywod bob dydd yn wynebu heriau anghyfartal a gafodd eu gwaethygu gan bandemig COVID19, sydd wedi cael effaith anghymesur ar fywydau menywod yng Nghymru. Mae menywod wrth wraidd popeth a wnawn, ac ni fyddwn yn stopio nes eu bod allan o berygl, allan o dlodi, ac ar y trywydd iawn i gyrraedd eu llawn botensial gan greu’r dyfodol maen nhw am ei gael. Nid yw’r materion mae menywod yn eu hwynebu – rhannu cyfrifoldebau gofal plant a gofal yn anghyfartal, goroeswyr trais yn y cartref sy’n byw gyda’u partneriaid sy’n cam-drin, mynediad i ofal iechyd menywod, anghydraddoldeb cyflog – yn newydd, ond mae angen mynd i’r afael â nhw.

Mae WEN yn falch o fod yn cymryd camau cadarnhaol a phendant i roi llais cryfach i fenywod a dylanwadu ar y pethau sy’n bwysig iddyn nhw. Byddwn yn parhau i gysylltu, ymgyrchu a hyrwyddo ar ran yr holl fenywod i sicrhau newid trawsnewidiol yng Nghymru.

Cyswllt
Rydym yn ceisio rhoi lle diogel i bob menyw, cymuned a rhwydwaith a rennir drwy ein clymblaid a Chaffi WEN. Gan rymuso menywod, a’u galluogi i gael eu clywed, mae WEN yn rhoi lleisiau pob menyw wrth wraidd popeth a wnawn.

Ymgyrch
Mae gennym rôl ganolog i arwain ac uno lleisiau ein clymblaid ac aelodau unigol, gan ddod â lleisiau menywod at ei gilydd, i wneud newid gwirioneddol yn bosibl. Mae ar Gymru angen mwy o fenywod mewn swyddi gwneud penderfyniadau mewn bywyd gwleidyddol, cyhoeddus a masnachol, menywod sy’n deall yn iawn y materion sy’n ein hwynebu, ac yn enwedig y menywod hynny o grwpiau wedi’u tan-gynrychioli, yng Nghymru heddiw.

Hyrwyddo
Rydym yn dathlu menywod ysbrydoledig a’u cyflawniadau fel modelau rôl cadarnhaol i bob menyw, gan gefnogi a grymuso menywod i ddod yn arweinwyr yn y dyfodol drwy’r cynllun mentora WEN.

Gallwch fod yn rhan o’r mudiad hwn i gyflawni newid trawsnewidiol. Fel elusen rydym yn dibynnu ar ein cefnogwyr a’n cyllidwyr i alluogi’r gwaith hanfodol hwn i barhau. Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn wneud i bethau ddigwydd.

Rhoi

Ymunwch â ni i ddathlu ein ddegawd trwy gefnogi ein her i godi arian hanfodol i sicrhau y gallwn barhau i gael effaith am y 10 mlynedd nesaf – rhowch i WEN at Ten trwy JustGiving.

Neu rhoddwch trwy DonorBox isod, lle gallwch sefydlu rhodd fisol i gefnogi ein gwaith.

Dod yn bartner corfforaethol
Ystyriwch roi rhodd yn eich ewyllys