Aelodaeth

Mae clymblaid RhCM Cymru wedi ymrwymo i gefnogi’r frwydr dros Gymru sy’n rhydd o wahaniaethu ar sail rhywedd – gallech chithau hefyd fod yn rhan o’n rhwydwaith bywiog ac amrywiol. Mae’n rhad ac am ddim! Cliciwch ar y botwm gwyrdd Ymunwch â Ni a chwblhewch y ffurflen fer. Gallwch ymuno â RhCM Cymru fel unigolyn neu fel sefydliad. Mae ein cefnogwyr yn cynnwys elusennau, busnesau, awdurdodau lleol, prifysgolion, unigolion angerddol, a mwy pob un ohonynt am weithio mewn clymblaid gyda ni i sicrhau cydraddoldeb rhywedd.

Pam ymuno â RhCM Cymru?

Ydych chi’n credu mewn:

 • atal trais yn erbyn menywod?
 • sicrhau cynrychiolaeth gyfartal ac amrywiol ym mhob agwedd ar fywyd?
 • dileu anghydraddoldebau iechyd rhywedd?
 • cyllid teg i bawb?
 • gwaith gofal a cyfrifoldebau sy’n cael ei werthfawrogi a’i rannu?
 • Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang?

Yna ymunwch â ni, oherwydd gyda’n gilydd mewn clymblaid, gallwn wneud iddo ddigwydd.

Pan fyddwch yn ymuno, byddwch yn ennill amrywiaeth eang o fuddiannau gwych sy’n eich cefnogi chi a’ch sefydliad.

Mae buddiannau aelodaeth yn cynnwys:

Cysylltu

 • Dod yn rhan o rwydwaith aelodaeth mawr, bywiog ac amrywiol lle gallwn eich cysylltu ag eraill
 • Hybu eich gwaith a cynnwys eich swyddi gwag, digwyddiadau a newyddion yn ein cylchlythyr misol
 • Cael eich arddangos fel aelod sefydliadol ar ein gwefan
 • Cyfle i bartneru gyda ni ar ein hymgyrchoedd a gwaith polisi

Dylanwadu

 • Cyfrannu’n uniongyrchol at ddylanwadu ar drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, llunio polisïau a’u rhoi ar waith
 • Bwydo i mewn i’n hymatebion i ymgynghoriadau, briffiau ac adroddiadau
 • Dweud eich dweud ar y materion sydd bwysicaf i chi, yn ein harolwg blynyddol o aelodau

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth

 • Derbyn ein fflachiau newyddion a’n cylchlythyr misol sy’n llawn o newyddion a digwyddiadau ar gydraddoldeb rhywedd a hawliau menywod yng Nghymru
 • Mynediad cyntaf at ein hadroddiadau a’n hymchwil
 • Cysylltu gyda’n tîm arbenigol
 • Cyfle i ymuno ymuno â’n Rhwydwaith Rhywedd

Digwyddiadau

 • Archebu blaenoriaethol ar gyfer digwyddiadau a lansiadau, gan gynnwys Caffi RhCM
 • Gweithdai ar gyfer aelodau yn unig
 • Gwahoddiad a phleidlais yn ein CCB blynyddol

Codi arian

 • Cymerwch ran mewn heriau neu ddigwyddiadau codi arian hwyliog a gwerth chweil – eleni cymerodd ein cefnogwyr ran mewn hanner marathon, nenblymio, heriau cerdded, a mwy

RhCM Busnes