Gwahoddiad i gyflwyno tendr: codi arian ar gyfer dengmlwyddiant RhCM WEN at Ten

Tuesday May 11th, 2021

Dyma wahoddiad i godwyr arian profiadol – helpwch Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru i ddathlu ein 10fed Pen-blwydd gyda’r prosiect WEN at Ten! Dadlwythwch y ddogfen dendro lawn yma neu darllenwch hi isod.

 1. Gwybodaeth am RhCM Cymru:

Ein gweledigaeth yw Cymru heb wahaniaethu ar sail rhyw. Cymru lle mae gan fenywod a dynion awdurdod a chyfle cyfartal i lunio’r gymdeithas a’u bywydau eu hunain. Rydym yn sefydliad aelodaeth a gafodd ei ffurfio yn 2011 ac sy’n cyrraedd dros 34k o bobl.

 

 1. Beth yw’r prosiect a pham mae ei angen?

Ddydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021, bydd deng mlynedd wedi mynd heibio ers i RhCM Cymru ddod yn ‘gorfforedig’ fel sefydliad. Rydym am ddathlu’r pen-blwydd a phopeth rydym wedi’i gyflawni mewn partneriaeth â’n haelodau gwych, gan edrych ymlaen at y deng mlynedd nesaf. O 16 Tachwedd, byddwn yn dechrau dathliad 10 niwrnod ac ymgyrch ariannu ar draws ein holl sianeli gyda #WENatTen.

 

 1. Amcanion y prosiect:
 • Dathlu ein dengmlwyddiant
 • Defnyddio’r pen-blwydd fel cyfle i godi arian
 • Defnyddio’r pen-blwydd i ehangu ein sail aelodaeth

 

 1. Canlyniadau’r prosiect
 • Codi o leiaf £10k
 • Cyrraedd 10k o bobl

 

 1. Y gwaith mae angen ei wneud

Mae angen codwr arian profiadol arnom i wneud y canlynol:

 • Creu’r Achos ar gyfer Cymorth ar gyfer y gwaith hwn
 • Mireinio a therfynu’r cynlluniau a’r syniadau y mae RhCM eisoes wedi’u creu, gan gynnwys o leiaf:
  • 1 partneriaeth fasnachol gyda busnes
  • 1 partneriaeth gyda sefydliad
  • Ffurfio a gweithredu deg ffordd i gefnogi #WENatTen, gan gynnwys cyfleoedd codi arian
 • Creu amserlen ar gyfer cyflawni’r cynlluniau
 • Arwain cyflawniad a gweithrediad y cynlluniau, gyda chefnogaeth RhCM
 • Gwerthuso llwyddiant

Cyllideb o oddeutu: £5k ar gyfer eich amser i gyflawni’r cynlluniau

 

 1. Gyda phwy y byddwch yn gweithio?

Byddwch yn gweithio gyda’n tîm cyfeillgar yn RhCM:

 • Bydd Cyfarwyddwr RhCM yn gyfrifol am y gwaith yn gyffredinol. Bydd yn eich cefnogi wrth ddatblygu’r Achos am Gymorth, y syniadau a chysylltu â’n rhwydweithiau estynedig yn RhCM
 • Byddwch hefyd yn ymgysylltu’n agos â’n Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu a fydd yn eich cefnogi chi ac yn gweithredu elfennau cyfathrebu’r gwaith
 • Bydd ein swyddog gweinyddol hefyd yn darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y digwyddiadau/y gwaith a gynlluniwyd.
 1. Amserlen y gweithgareddau:

Mai: Cyhoeddi gwahoddiad i gyflwyno tendr
7 Mehefin: Dyddiad cau cyflwyno tendr
W/d 14 Mehefin: Contract yn cael ei ddyrannu
Mehefin – Hydref: Trefnu gweithgaredd
16 Tachwedd: Yr ymgyrch 10 niwrnod yn mynd yn fyw
Rhagfyr: Gwerthuso’r gweithgaredd

 

 1. Sut i ymateb i’r tendr a sut bydd ymgynghorwyr yn cael eu dewis:

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: 10:00 ddydd Llun 7 Mehefin 2021

Dylech anfon cynnig o ddim mwy na 4 tudalen i Admin@wenwales.org.uk gan nodi’r canlynol:

 • Sut byddech yn mynd ati i wneud y gwaith a chyflawni’r amcanion a’r canlyniadau, gan gynnwys y cymorth y byddai ei angen arnoch gan dîm RhCM (20 o bwyntiau)
 • Cynllun gwaith misol yn dangos y gweithgarwch a fydd yn cael ei wneud (10 pwynt)
 • Eich profiad codi arian blaenorol perthnasol (10 pwynt)
 • Y gyllideb (10 pwynt)

Caiff tendrau eu sgorio fel uchod, gydag uchafswm o 50 o bwyntiau ar gael.

Caiff y tendrau sy’n cyrraedd y rhestr fer, h.y., y rhai sy’n sgorio uwch na 45 pwynt, wybod erbyn 9 Mehefin. Trefnir y cyflwyniadau, os yn angenrheidiol, ar gyfer dydd Gwener 11 Mehefin.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admin@wenwales.org.uk.