Ein Haelodau

 • Atal Y Fro

  Ynghylch

  Mae Atal y Fro yn darparu cymorth i fenywod a phlant ym Mro Morgannwg sydd wedi profi – neu’n dioddef trais yn y cartref.

 • (English) Autistic Women’s Empowerment Project

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  The Awe project is a peer lead network  for Autistic Women around the UK. Founded by Autistic Women for Autistic Women. We are just Autistic Women who are reaching out to others who know and understand and together we are developing circles of support.

 • (English) Bangor Women’s Aid

 • (English) BAWSO

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Bawso is the lead organisation in Wales providing practical and emotional support to black minority ethnic (BME) and migrant victims of domestic abuse, sexual violence, human trafficking, Female Genital Mutilation and forced marriage. Our vision is of a future when all people in Wales are free from abuse, violence and exploitation.

 • BHF Cymru

  Ynghylch

  Mae 340,000 o bobl yng Nghymru’n byw o ddydd i ddydd gyda baich clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed. Rydym ni’n awyddus i guro torcalon yng Nghymru trwy barhau i ariannu gwaith ymchwil i glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed er mwyn canfod gwell ffyrdd o’u diagnosio, eu trin ac, yn y pen draw, eu gwella gan achub bywydau.

 • Brook

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Established for nearly 60 years, Brook is the UK’s leading sexual health and wellbeing charity for young people. We expanded our education services into Wales in 2019 and are able to provide relationships and sexuality education (RSE) for children and young people, training for professionals on a wider range of topics, and provide accessible digital information/resources at www.brook.org.uk.

 • Calan DVS

  Ynghylch

  Mae gwasanaeth trais Calan yn darparu ystod o wasanaethau arbenigol i gefnogi unigolion a theuluoedd sy’n profi cam-drin yn y cartref yn Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Brecon, Radnor a Dyffryn Aman.

 • Carers Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Carers Wales wants a society that respects, values and supports carers.

  Our mission is to make life better for carers.
  – We listen.
  – We give expert advice, information and support.
  – We connect carers so no-one has to care alone.
  – We campaign together for lasting change.
  – We innovate to find new ways to reach and support carers.

 • Centenary Action Group

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  The Centenary Action Group (CAG) is a cross-party campaigning coalition convened by Helen Pankhurst and represents over 100 activists, politicians and women’s rights organisations. CAG was established in 2018, 100 years since some women gained the right to vote, to eradicate the barriers that prevent a diverse range of women from taking part in the decisions that affect their lives.

 • Chwarae Teg

  Ynghylch

  Yn gweithio tuag at Gymru decach lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu

 • Citizens Advice Swansea Neath Port Talbot

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Citizens Advice Swansea Neath Port Talbot provide free, independent, confidential and impartial advice to anyone about anything.
  Our Aims are to provide the advice people need for the problems they face and to improve the policies and practices that affect people’s lives.
  We value diversity, promote equality and challenge discrimination.

 • Community Energy Wales

  Ynghylch

  Mae Ynni Cymunedol Cymru yn sefydliad dielw ar gyfer aelodau a sefydlwyd i roi cymorth a llais i grwpiau cymunedol sy’n gweithio ar brosiectau ynni yng Nghymru. Rydym eisiau helpu i greu’r amodau yng Nghymru sy’n caniatáu i brosiectau ynni cymunedol lwyddo ac i gymunedau ffynnu.

 • DASU North Wales

  Ynghylch

  Datganiad Cenhadaeth: Mae Uned Diogelwch Trais Teuluol yn darparu gwasanaethau ansawdd, gwybodus, cyfrinachol, sydd yn gwerthfawrogi a pharchu goroeswyr trais teuluol.

 • Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)

  Ynghylch

  Menter gymdeithasol sydd wedi ennill sawl gwobr yw DEG sy’n cefnogi gweithredu cymunedol ar hyd a lled gogledd orllewin Cymru. Rydym yn ymdrechu i gynyddu gallu ein hardal i ddelio gyda’r cynnydd yng nghost tanwydd ffosil, ac i wella ein amgylchedd naturiol a symud tuag at gymunedau di-garbon.

 • Derwen Accountancy

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Situated in Pontyclun, we are an independent chartered accountancy practice which offers a friendly and proactive service, utilising our wealth of experience. We tailor our approach to each client’s individual needs by firstly getting to understand them and their organisation, as well as their personal and business goals. Our goal is to help your business grow by providing a high level of service.

 • Disability Wales

  Ynghylch

  Anabledd Cymru yw cymdeithas genedlaethol Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) sy’n ymdrechu i sicrhau hawliau, cydraddoldeb a byw’n annibynnol pobl anabl yng Nghymru.

  Mae DW yn hyrwyddo mabwysiadu a gweithredu’r Model Cymdeithasol o Anabledd, sy’n nodi mai rhwystrau amgylcheddol, sefydliadol ac agwedd sy’n anablu pobl ac yn atal eu cyfranogiad llawn mewn cymdeithas nid eu cyflyrau meddygol neu namau.

 • Diverse Cymru

  Ynghylch

  Elusen Gymreig unigryw yw Diverse Cymru, sy’n ymroddedig i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

 • ERS Cymru

  Ynghylch

  ERS Cymru yn gweithredu ar gynsail syml – gall gwleidyddiaeth fod yn well nag ydyw. Rydym yn ymgyrchu dros well democratiaeth yng Nghymru, a ledled y DU.

 • (English) Ethnic Youth Support Team (EYST) Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Ethnic Minorities & Youth Support Team was set up in 2005 by a group of ethnic minority young people in Swansea.

  It aimed to fill a gap in provision for young BME people aged 11-25 by providing a targeted, culturally sensitive and holistic support service to meet their needs.

  Since then, EYST has expanded its mission and vision to also meet the needs of BME young people, families and individuals including refugees and asylum-seekers living in Wales. It does this through the provision of a wide range of services including education, employment, health, family support and community safety. We also aim to challenge and counter negative stereotypes about ethnic diversity and to increase awareness and understanding about the diverse communities who live in Wales, improving community cohesion.

 • FTWW: Fair Treatment for the Women of Wales

  Ynghylch

  Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) yw’r unig fudiad trydydd sector yng Nghymru sydd yn cael ei arwain gan gleifion ac sydd wedi ei ymroi yn gyfan i iechyd a chydraddoldeb merched. Rydym yn cefnogi, addysgu ac yn argymell merched yng Nghymru sydd yn dioddef o nifer o wahanol afiechydon ac sydd ddim yn derbyn triniaeth digonol na theg.

 • (English) Girls Friendly Society

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Girls Friendly Society – providing opportunities for girls & young women to develop their self-esteem, emotional wellbeing and resilience since 1875.

 • (English) Gwynedd Domestic Abuse Service

 • Hafan Cymru

  Ynghylch

  Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn cynnig dull holistaidd o ddarparu cymorth i fenywod, dynion a theuluoedd sydd ag ystod eang o anghenion – gan gynnwys y rheiny sy’n ddigartref, unigolion sydd wedi profi camdriniaeth ddomestig (gan gynnwys camdriniaeth gorfforol, rhywiol neu seicolegol); unigolion sy’n gwella o’u problemau iechyd meddwl, unigolion sydd â phroblemau o ran camddefnyddio sylweddau, a chyn-droseddwyr. Ein nod yw sicrhau y gall ein cleientiaid gynnal eu hunain mewn cartref annibynnol yn y gymuned.

  Mae ein cynlluniau’n amrywio o ran eu natur. Gallwn ddarparu tai â chymorth, cymorth yn eich cartref eich hun, lloches, ac amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni. Ymhob achos, anogir y rheiny yr ydym yn eu cefnogi i helpu eu hunain a dysgu sgiliau byw newydd. Mae pob unigolyn a gefnogir yn cael pecyn cymorth wedi’i deilwra ar ei gyfer er mwyn diwallu ei anghenion, ac mae hyn yn galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sy’n ofynnol i fod yn annibynnol oddi ar wasanaethau. Mae ein prosiect Symud Ymlaen yn darparu mynediad at hyfforddiant, addysg a chyflogaeth.

 • JG HR Solutions Limited

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  JG HR Solutions Limited founded in July 2015 and are based in Mid & South Wales. We offer outsourced HR support to businesses throughout the UK. Using our vast experience in various industry sectors, both at operational and strategic level, we can confidently support any business with their HR needs.

 • (English) Karma Seas

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Karma Seas CIC was set up in response to a lack of diversity, inclusion, accessibility and affordability in sports, particularly surfing and other therapeutic beach activities.

 • Learning Disability Wales

  Ynghylch

  Elusen genedlaethol yw Anabledd Dysgu Cymru sydd yn cynrychioli’r sector anabledd dysgu yng Nghymru. Mae popeth a wnawn yn canolbwyntio ar greu Cymru sydd yn gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn gydag anabledd dysgu.

 • Llamau

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Llamau is the leading homelessness charity in Wales, supporting the most vulnerable young people and women. We are particularly well known for working with those most at risk – care leavers, people who have been involved with the criminal justice system, people who have experienced domestic abuse and people who have had chaotic and disadvantaged lifestyles.

 • MAECymru

  Ynghylch

  Elusen gofrestredig (rhif: 1165832) – Hybu cyfartaledd ac amrywiaeth i wragedd a gwŷr, lleyg ac ordeiniedig yn yr Eglwys yng Nghymru

 • (English) Merched y Wawr

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Pwy yw Merched y Wawr?

  • Merched o bob oedran.
  • Croeso cynnes i ferched sy’n dysgu Cymraeg.

  Ble mae’r canghennau a’r clybiau?

  • Mae dros 280 o ganghennau a chlybiau yng Nghymru – mae cangen neu glwb lleol i chi.
 • Miriam Siddiqi Coaching

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Set up to help women find their confidence to be their true selves. Promoting quality and diversity in the workplace through training/coaching/webinars.

 • National Federation of Women’s Institutes-Wales

  Ynghylch

  Sefyldliad y Merched yw’r sefydliad mwyaf i ferched yn y DU gydag oddeutu 215,000 aelodau mewn 6,300 o Sefydliadau (mae 16,000 o aelodau yng Nghymru). Mae’n chwarae rhan unigryw drwy alluogu merched i ddatblygu sgiliau newydd, cynnig cyfleoedd i ferched ymgyrchu ar faterion sy’n bwysig iddynt hwy ac i’w cymunedau, ac yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau i aelodau cymryd rhan ynddynt.

 • National Theatre Wales

  Ynghylch

  Cenedl Cymru yw ein llwyfan.
  Rydym yn cyd-weithio gyda phobl a lleoliadau i greu theatr nodedig sydd yn ysbrydoli newid.
  O’r agos atoch i’r pellgyrhaeddol, mae ein gwaith yn bwerus, dewr ac annisgwyl. Wedi ei gwreiddio yng Nghymru, gyda rhagolwg byd-eang, ni yw’r theatr genedlaethol cyfrwng Saesneg yng Nghymru.

 • No 8 Coaching

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Empowering women through coaching to believe in themselves and confidently pursue their passion and purpose in life.

 • (English) North Wales Women’s Centre

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  We aim to: Cultivate and advance the social and economic development of women in our community. Our centre provides a safe, non-judgemental and professional environment, which is female-only.

 • North Wales Womens Centre Ltd

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Established in 2001, the Centre operates from West Rhyl in the centre of the town (the highest ranked ward on the Index of Deprivation in Wales) and has helped over 1500 women improve their health, confidence, and livelihoods. The Centre provides dedicated services in close partnership with agencies from the statutory and voluntary sectors, and is supported by more than 60 volunteers.

 • Ovarian Cancer Action

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Action. One third of our name and 100% of what we’re about.
  And while we’re talking numbers, here’s another: one woman dies in the UK from ovarian cancer every two hours. Although five-year survival rates for ovarian cancer are improving, other cancers, such as breast cancer, had better survival rates two generations ago than ovarian cancer does today. We’re here to change all that.

 • (English) Port Talbot & Afan Women’s Aid

 • (English) Race Equality First

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  The Organisation was established to work towards the principal of equality and creating a fair and just society. We offer a range of services dedicated to helping you.

 • Rights of Women

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  We are a women’s charity working in a number of ways to help women through the law.

  Our vital services aim to provide women with the legal advice and information they need to understand and use the law and their legal rights. We also work to improve the law for women and increase women’s access to justice.

 • Service Works

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  We help the government and charity sector to develop and deliver services that work for citizens through consultancy and training. We help people in organisations apply user centred design – which means putting the needs of users front and centre.

 • Shelter Cymru

  Ynghylch

  Rydym ni’n helpu miloedd o bobl bob blwyddyn ledled Cymru sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng tai drwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol ar dai yn rhad ac am ddim. Pan fydd angen, rydym ni’n herio’n adeiladol ar ran pobl i sicrhau eu bod yn cael cymorth priodol ac i wella arferion a dysgu.

  Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel ac yn brwydro’n erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a chymdeithas.

  Rydym ni’n gwneud hyn gydag ymgyrchoedd, cyngor a chymorth – a dydyn ni byth yn rhoi’r ffidil yn y to.

  Credwn mai cartref yw popeth.

 • Sian Jones Professional Coaching

  Ynghylch

  Hyfforddiant proffesiynol wedi’i gynllunio i helpu menywod i ddeall a defnyddio eu cryfderau a gwireddu eu potensial llawn.

 • Social Firms Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  National Support Organisation for Social Firm Development

 • Soroptimist International Wales South

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Soroptimist International is a global volunteer movement working together to transform the lives of women and girls.

  SI Great Britain and Ireland (SIGBI) has 6000 Members in 270 Clubs in 18 countries in Great Britain, Ireland and countries in Asia, the Caribbean and Malta, who work at a local, national and international level to educate, empower and enable opportunities for women and girls.

 • Stepping Stones North Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Stepping Stones is a registered charity that provides counselling and support to adult survivors of sexual abuse in childhood, we cover the 6 counties of North Wales and our service is free of charge at point of need, We support families and provide access to a wide range of support services including education and 1-1 mentor support. This year sees Stepping Stones reaching its 35th year.

 • Stonewall Cymru

  Ynghylch

  Cenhadaeth Stonewall Cymru’s yw i sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl deurywiol a thrawsrywiol lesbiaidd, hoyw yng Nghymru.

  Ein nod yw helpu i greu Cymru lle gall pobl fod yn rhydd i fod yn nhw eu hunain, lle mae sefydliadau yn helpu i greu newid, lle mae agweddau’r cyhoedd yn gwella, lle mae rhagfarn yn cael ei herio, a lle mae deddfau yn amddiffyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

 • Sustrans Cymru

  Ynghylch

  Gweledigaeth Sustrans yw bywydau hapusach a lleoedd iachach i bawb trwy’r ffordd rydyn ni’n teithio. Rydym yn cyflawni hyn trwy ei gwneud hi’n haws i bobl gerdded a beicio.

 • (English) Swansea Women’s Aid

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Swansea Women’s Aid is a women-only organisation which supports women, with or without children, who are affected by domestic abuse.

 • Tai Pawb

  Ynghylch

  Tai Pawb yn Hyrwyddo Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ym Maes Tai yng Nghymru.
  Credwn fod gan bawb yr hawl i gael tai a chartrefi o ansawdd da mewn cymunedau diogel a chydlynol. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau tai, mudiadau cydraddoldeb a’r Llywodraeth i leihau rhagfarn, gwahaniaethu, bod dan anfantais a thlodi ym maes tai.

 • TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities)

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities) is the UK’s oldest community organising charity. Based in North Wales, we are an alliance of over 35 diverse local groups, including community groups, faith groups, and schools.

  We bring people together and support them to run effective campaigns, meeting directly with decision makers to create change.

 • The Co-operative Party

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Political Party committed to promoting and defending all forms of co-operative and mutual enterprise

 • The Curious Coach

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  I am a qualified coach with 30 years’ of corporate business experience. I support women to achieve their career goals and optimise their wellbeing through building confidence and resilience. I am Pembrokeshire based and offer in person and outdoor coaching & mentoring. I also provide an online service via Zoom and so am able to work nationwide.

 • Elect Her

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Elect Her (formerly The Parliament Project) works to motivate, support & equip women in all their diversity to stand for elected office in all spheres of Government, providing them with the information, confidence and skills they need to do it.

 • (English) Townswomen’s Guilds

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Members of Townswomen’s Guilds offer each other support and stability in an increasingly fragmented society, with each member benefiting from a strong national movement that has remained a cornerstone for thousands of women across the UK.

 • Urdd Gobaith Cymru

  Ynghylch

  Ein nod yw sicrhau cyfleoedd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg i holl ieuenctid Cymru, gan eu helpu i ddatblygu’n unigolion cyflawn a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas.

 • (English) Wales Assembly of Women

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Wales Assembly of Women is an independent campaigning NGO accredited to the United Nations Economic and Social Council. Its representatives have attended every major United Nations world conference for women since 1985. It campaigns for women’s rights in Wales and the World. Membership is open to all women in Wales and to women with connections to Wales. It is funded by the membership and charity grants and receives no public money.

 • Wales TUC

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Wales TUC is the umbrella organisation for affiliated trade unions in Wales with just under half a million members in all sectors. We lobby and campaign for workers rights and provide a range of materials that support our trade unions and communities. We work in social partnership with employers and Welsh Government and work towards Fair Work for all.

 • (English) Welsh Women’s Aid

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Welsh Women’s Aid is the national charity in Wales working to end domestic abuse and all forms of violence against women.

 • (English) West Wales Domestic Abuse Service

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Domestic Abuse Service (formerly West Wales Women’s Aid) was formed in 2012 after the merger of Aberystwyth and Cardigan Women’s Aid. We provide a free, confidential service throughout Ceredigion to anybody suffering or experiencing domestic abuse regardless of their age, race, gender, sexual orientation or financial circumstances.

 • (English) Women Connect First

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Women Connect First was established on 1 March 2001, St. David’s Day, to empower Black & Minority Ethnic Women in Cardiff and South East Wales by offering a range of services and training in order to improve their livelihoods and employability. The organisation has moved on since and has expanded its services.

 • (English) Women4Resources

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Women4Resources supports initiatives designed, managed and run by women and girls in Wales and Africa. Through the activities of our projects we support the United Nations SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.

 • (English) Women’s Archive of Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  AMC/WAW was founded in 1997. We are a non-profit-making organisation and a registered charity run by volunteers. We depend on members’ subscriptions, money donations and occasional grant aid to finance our work. We do not have premises which can be visited but work through our website and with our partners to achieve our aims.

 • Women’s Arts Association Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  The Women’s Arts Association is a non-judgemental, vibrant and responsive organisation committed to addressing isolation and exclusion experienced by women in the arts and the wider community.

 • YnNi Teg

  Ynghylch

  YnNi Teg Cyf. yn gymdeithas budd cymunedol sy’n berchen ar dyrbin gwynt ger Meidrim yn Sir Gaerfyrddin. Ein cenhadaeth yw helpu Cymru i ddatblygu dyfodol ynni glân, lliniaru newid yn yr hinsawdd trwy osod cynhyrchu ynni adnewyddadwy, a gwneud hyn mewn ffordd deg a democrataidd trwy ledaenu perchnogaeth a buddion ar draws y gymuned yn hytrach na chanolbwyntio yn nwylo’r ychydig.