Ein Haelodau

 • Calan DVS

  Ynghylch

  Mae gwasanaeth trais Calan yn darparu ystod o wasanaethau arbenigol i gefnogi unigolion a theuluoedd sy’n profi cam-drin yn y cartref yn Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Brecon, Radnor a Dyffryn Aman.

 • Centenary Action Group

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  The Centenary Action Group (CAG) is a cross-party campaigning coalition convened by Helen Pankhurst and represents over 100 activists, politicians and women’s rights organisations. CAG was established in 2018, 100 years since some women gained the right to vote, to eradicate the barriers that prevent a diverse range of women from taking part in the decisions that affect their lives.

 • Chwarae Teg

  Ynghylch

  Yn gweithio tuag at Gymru decach lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu

 • DASU North Wales

  Ynghylch

  Datganiad Cenhadaeth: Mae Uned Diogelwch Trais Teuluol yn darparu gwasanaethau ansawdd, gwybodus, cyfrinachol, sydd yn gwerthfawrogi a pharchu goroeswyr trais teuluol.

 • Derwen Accountancy

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Situated in Pontyclun, we are an independent chartered accountancy practice which offers a friendly and proactive service, utilising our wealth of experience. We tailor our approach to each client’s individual needs by firstly getting to understand them and their organisation, as well as their personal and business goals. Our goal is to help your business grow by providing a high level of service.

 • Disability Wales

  Ynghylch

  Anabledd Cymru yw cymdeithas genedlaethol Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) sy’n ymdrechu i sicrhau hawliau, cydraddoldeb a byw’n annibynnol pobl anabl yng Nghymru.

  Mae DW yn hyrwyddo mabwysiadu a gweithredu’r Model Cymdeithasol o Anabledd, sy’n nodi mai rhwystrau amgylcheddol, sefydliadol ac agwedd sy’n anablu pobl ac yn atal eu cyfranogiad llawn mewn cymdeithas nid eu cyflyrau meddygol neu namau.

 • Diverse Cymru

  Ynghylch

  Elusen Gymreig unigryw yw Diverse Cymru, sy’n ymroddedig i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

 • FTWW: Fair Treatment for the Women of Wales

  Ynghylch

  Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) yw’r unig fudiad trydydd sector yng Nghymru sydd yn cael ei arwain gan gleifion ac sydd wedi ei ymroi yn gyfan i iechyd a chydraddoldeb merched. Rydym yn cefnogi, addysgu ac yn argymell merched yng Nghymru sydd yn dioddef o nifer o wahanol afiechydon ac sydd ddim yn derbyn triniaeth digonol na theg.

 • Hafan Cymru

  Ynghylch

  Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn cynnig dull holistaidd o ddarparu cymorth i fenywod, dynion a theuluoedd sydd ag ystod eang o anghenion – gan gynnwys y rheiny sy’n ddigartref, unigolion sydd wedi profi camdriniaeth ddomestig (gan gynnwys camdriniaeth gorfforol, rhywiol neu seicolegol); unigolion sy’n gwella o’u problemau iechyd meddwl, unigolion sydd â phroblemau o ran camddefnyddio sylweddau, a chyn-droseddwyr. Ein nod yw sicrhau y gall ein cleientiaid gynnal eu hunain mewn cartref annibynnol yn y gymuned.

  Mae ein cynlluniau’n amrywio o ran eu natur. Gallwn ddarparu tai â chymorth, cymorth yn eich cartref eich hun, lloches, ac amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni. Ymhob achos, anogir y rheiny yr ydym yn eu cefnogi i helpu eu hunain a dysgu sgiliau byw newydd. Mae pob unigolyn a gefnogir yn cael pecyn cymorth wedi’i deilwra ar ei gyfer er mwyn diwallu ei anghenion, ac mae hyn yn galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sy’n ofynnol i fod yn annibynnol oddi ar wasanaethau. Mae ein prosiect Symud Ymlaen yn darparu mynediad at hyfforddiant, addysg a chyflogaeth.

 • JG HR Solutions Limited

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  JG HR Solutions Limited founded in July 2015 and are based in Mid & South Wales. We offer outsourced HR support to businesses throughout the UK. Using our vast experience in various industry sectors, both at operational and strategic level, we can confidently support any business with their HR needs.

 • Llamau

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Llamau is the leading homelessness charity in Wales, supporting the most vulnerable young people and women. We are particularly well known for working with those most at risk – care leavers, people who have been involved with the criminal justice system, people who have experienced domestic abuse and people who have had chaotic and disadvantaged lifestyles.

 • MAECymru

  Ynghylch

  Elusen gofrestredig (rhif: 1165832) – Hybu cyfartaledd ac amrywiaeth i wragedd a gwŷr, lleyg ac ordeiniedig yn yr Eglwys yng Nghymru

 • Miriam Siddiqi Coaching

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Set up to help women find their confidence to be their true selves. Promoting quality and diversity in the workplace through training/coaching/webinars.

 • National Federation of Women’s Institutes-Wales

  Ynghylch

  Sefyldliad y Merched yw’r sefydliad mwyaf i ferched yn y DU gydag oddeutu 215,000 aelodau mewn 6,300 o Sefydliadau (mae 16,000 o aelodau yng Nghymru). Mae’n chwarae rhan unigryw drwy alluogu merched i ddatblygu sgiliau newydd, cynnig cyfleoedd i ferched ymgyrchu ar faterion sy’n bwysig iddynt hwy ac i’w cymunedau, ac yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau i aelodau cymryd rhan ynddynt.

 • No 8 Coaching

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Empowering women through coaching to believe in themselves and confidently pursue their passion and purpose in life.

 • North Wales Womens Centre Ltd

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Established in 2001, the Centre operates from West Rhyl in the centre of the town (the highest ranked ward on the Index of Deprivation in Wales) and has helped over 1500 women improve their health, confidence, and livelihoods. The Centre provides dedicated services in close partnership with agencies from the statutory and voluntary sectors, and is supported by more than 60 volunteers.

 • Ovarian Cancer Action

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Action. One third of our name and 100% of what we’re about.
  And while we’re talking numbers, here’s another: one woman dies in the UK from ovarian cancer every two hours. Although five-year survival rates for ovarian cancer are improving, other cancers, such as breast cancer, had better survival rates two generations ago than ovarian cancer does today. We’re here to change all that.

 • Rights of Women

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  We are a women’s charity working in a number of ways to help women through the law.

  Our vital services aim to provide women with the legal advice and information they need to understand and use the law and their legal rights. We also work to improve the law for women and increase women’s access to justice.

 • Service Works

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  We help the government and charity sector to develop and deliver services that work for citizens through consultancy and training. We help people in organisations apply user centred design – which means putting the needs of users front and centre.

 • Social Firms Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  National Support Organisation for Social Firm Development

 • Stepping Stones North Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Stepping Stones is a registered charity that provides counselling and support to adult survivors of sexual abuse in childhood, we cover the 6 counties of North Wales and our service is free of charge at point of need, We support families and provide access to a wide range of support services including education and 1-1 mentor support. This year sees Stepping Stones reaching its 35th year.

 • Tai Pawb

  Ynghylch

  Tai Pawb yn Hyrwyddo Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ym Maes Tai yng Nghymru.
  Credwn fod gan bawb yr hawl i gael tai a chartrefi o ansawdd da mewn cymunedau diogel a chydlynol. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau tai, mudiadau cydraddoldeb a’r Llywodraeth i leihau rhagfarn, gwahaniaethu, bod dan anfantais a thlodi ym maes tai.

 • TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities)

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities) is the UK’s oldest community organising charity. Based in North Wales, we are an alliance of over 35 diverse local groups, including community groups, faith groups, and schools.

  We bring people together and support them to run effective campaigns, meeting directly with decision makers to create change.

 • The Co-operative Party

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Political Party committed to promoting and defending all forms of co-operative and mutual enterprise

 • (English) Welsh Women’s Aid

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  Welsh Women’s Aid is the national charity in Wales working to end domestic abuse and all forms of violence against women.

 • Women’s Arts Association Wales

  Ynghylch

  Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

  The Women’s Arts Association is a non-judgemental, vibrant and responsive organisation committed to addressing isolation and exclusion experienced by women in the arts and the wider community.