WEN Wales Engagement Workshops: Welsh Government’s Equality Objectives for 2016 – 2020

Monday June 1st, 2015

WEN Wales will be facilitating three workshops to enable women, and organisations that support women’s equality in Wales, to have their say on the development of Welsh Government’s Equality Objectives.

  • Should the objectives stay the same, or should they be changed?
  • Are the priorities still relevant, or should new priorities be included?

No previous knowledge of the Strategic Equality Plan will be assumed and there will be plenty of opportunity for discussion and questions.

“Equality is about creating a fairer society where diversity is valued and respected, where people do not face discrimination and prejudice and where everyone can participate, flourish and have the opportunity to fulfil their potential.”

Lesley Griffiths AM, Minister for Communities and Tackling Poverty.

Help us to ensure that the Welsh Government hears about the issues that are important to women in Wales by booking a place at one of our workshops below.

These workshops will be held in partnership with a number of organisations, including Chwarae Teg, North Wales Women’s Centre and Women Making A Difference.

North Wales Workshop
Thursday 18th June
2pm – 5pm
Theatr Colwyn, Colwyn Bay
Please RSVP by visiting our Eventbrite page

South East Wales Workshop
Thursday 25th June
2pm – 5pm
Voluntary Action Merthyr Tydfil, Merthyr Tydfil
Please RSVP by visiting our Eventbrite page

West Wales Workshop
Tuesday 30th June
2pm – 5pm
Hafan Cymru Offices, Carmarthen
Please RSVP by visiting our Eventbrite page

 


Bydd WEN Cymru yn cynnal tri gweithdy i alluogi merched, a chyrff sy’n cefnogi cydraddoldeb merched yng Nghymru, i gael dweud eu dweud ar ddatblygiad Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru

  • A ddylai’r amcanion aros fel ag y maen nhw, neu a ddylen nhw gael eu newid?
  • A yw’r blaenoriaethau yn dal yn berthnasol, neu a ddylid cynnwys blaenoriaethau newydd?

Ni ragdybir unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a bydd digonedd o gyfle am drafodaeth a chwestiynnau.

“Mae cydraddoldeb yn ymwneud â chreu cymdeithas decach lle caiff amrywiaeth ei werthfawrogi a’i barchu, lle na fydd pobl yn wynebu gwahaniaethu a rhagfarn a lle gall pawb gyfranogi, ffynnu a chael cyfle i gyflawni eu potensial.”

Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

Cynorthwywch ni i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn clywed am y materion sy’n bwysig i ferched yng Nghymru drwy fwcio lle yn un o’n gweithdai isod.

Cynhelir y gweithdai hyn mewn partneriaeth gyda nifer o sefydliadau, gan gynnwys Chwarae Teg, Canolfan Merched Gogledd Cymru a Merched Yn Gwneud Gwahaniaeth.

Gweithdy Gogledd Cymru
Dydd Iau 18fed Mehefin
2yp – 5yp
Theatr Colwyn, Bae Colwyn
Ateber drwy fynd i’n tudalen Eventbrite

Gweithdy De Ddwyrain Cymru
Dydd Iau 25ain Mehefin
2yp – 5yp
Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful, Merthyr Tudful
Ateber drwy fynd i’n tudalen Eventbrite

Gweithdy Gorllewin Cymru
2yp – 5yp
Dydd Mawrth 30ain Mehefin
Swyddfeydd Hafan Cymru, Caerfyrddin
Ateber drwy fynd i’n tudalen Eventbrite