WEN Wales Annual Membership Survey 2017/ Arolwg Aelodaeth Blynyddol RhCM Cymru 2017

Thursday January 19th, 2017

Fill in our survey for your chance to win £50 of High Street Vouchers!   

The Women’s Equality Network (WEN) Wales wants to create a fairer society in which women can live free from prejudice and gender discrimination and enjoy equality in all aspects of their daily lives. We aim to make sure that women in Wales are able to influence the decisions that affect them.

Our members are at the heart of everything we do and your views are extremely important to us. We really want to find out more about your experience of being a member of WEN during the last year and hear your views on how we should develop over the next twelve months.


We would be very grateful if you could take a few minutes to
fill in our annual membership survey.

Please click this link if you would like to complete this survey in Welsh

By completing the survey you can also enter a draw for the chance to win £50 worth of high street vouchers!

The deadline for responses is Friday 10th February 2017

If have any questions, please don’t hesitate to contact us by email admin@wenwales.org.uk

Thank you in advance for your time.
Mair & Melissa

The WEN Wales Team

 


 

Arolwg Aelodaeth Blynyddol RhCM Cymru 2017

Llenwch ein harolwg am gyfle i ennill gwerth £50 o dalebau’r Stryd Fawr!

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru am greu cymdeithas decach lle gall menywod fyw heb ragfarn a gwahaniaethu ar sail rhyw a mwynhau cydraddoldeb ym mhob agwedd ar eu bywydau pob dydd. Ein nod yw sicrhau y gall menywod yng Nghymru ddylanwadu ar y penderfyniadau yr effeithir arnynt ganddynt.

Ein haelodau yw sail popeth rydym yn ei wneud ac mae eich barn yn bwysig iawn i ni. Rydym wir am gael gwybod mwy am eich profiad o fod yn aelod o RhCM yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a chlywed eich barn ar sut dylem ddatblygu dros y deuddeg mis nesaf.


Byddem yn ddiolchgar petaech yn cymryd ychydig o funudau i
lenwi’n harolwg aelodaeth.

Cliciwch ar y ddolen hon os hoffech gwblhau’r arolwg hwn yn Saesneg.

Drwy gwblhau’r arolwg hwn, gallwch hefyd gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ennill gwerth £50 o dalebau’r stryd fawr!

Y dyddiad cau i dderbyn ymatebion yw dydd Gwener 10 Chwefror 2017.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admin@wenwales.org.uk

Diolch ymlaen llaw am eich amser.

Mair a Melissa

Tîm RhCM Cymru