June Milligan appointed EHRC Commissioner for Wales/Rwy’n falch dros ben i gyhoeddi bod June Milligan wedi ei phenodi fel ein Comisiynydd newydd i Gymru

Wednesday May 11th, 2016

June Milligan appointed EHRC Commissioner for Wales

Dear Colleagues,

I’m thrilled to announce that June Milligan has been appointed as our new Commissioner for Wales.

June has a strong track record as a champion for equality and human rights in Wales. Her knowledge of Wales and determination to change people’s lives for the better will hold her in good stead for this important role.

June draws her experience and insight from a wide range of leadership roles in public service, including as a Governor in long-term and maximum security prisons, as a Diplomat representing the UK to the European institutions in Brussels, and as a Ministerial policy adviser and Principal Private Secretary.

Most recently June served as a Board Member of the devolved Government in Wales, with responsibilities as Director General and Accounting Officer for Local Government and Communities, and for leading and championing Equality and Diversity.

June is currently a Trustee of the Young Foundation, and a lay member of the governing body of the University of Glasgow.

We look forward to welcoming June to her new role.

Kate Bennett
National Director for Wales

Following her appointment, June Milligan said:

I am delighted to be appointed as the EHRC Commissioner for Wales. The Equality and Human Rights Commission plays a vital role in ensuring fairness, dignity and respect for people throughout Great Britain. I look forward to working with the EHRC Wales team and with all those organisations and people in Wales who share that practical commitment to promoting equality and human rights.

Neges gan Kate Bennett:
June Milligan wedi ei phenodi’n Gomisiynydd i Gymru y CCHD


 

Rwy’n falch dros ben i gyhoeddi bod June Milligan wedi ei phenodi fel ein Comisiynydd newydd i Gymru.

Mae gan June brofiad helaeth o amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru. Bydd ei gwybodaeth o Gymru a’i phenderfyniad i newid bywydau pobl er gwell yn sylfaen gadarn iddi ar gyfer y swydd bwysig hon.

Mae June yn tynnu ar ei phrofiad a’i dealltwriaeth o ystod eang o swyddi arweiniol ym maes gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys fel Llywodraethwr mewn carchardai hirdymor a diogelwch eithaf, fel Diplomydd yn cynrychioli’r DU i sefydliadau Ewropeaidd ym Mrwsel, ac fel cynghorydd polisi i Weinidogion, ac fel Prif Ysgrifennydd Preifat.

Yn fwyaf diweddar gwasanaethodd June fel Aelod Bwrdd y Llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, gyda chyfrifoldebau fel Cyfarwyddwr Cyffredinol a Swyddog Cyfrifyddu dros Lywodraeth Leol a Chymunedau, ac ar gyfer arwain a hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Mae June ar hyn o bryd yn Ymddiriedolwr yr Young Foundation, ac yn aelod lleyg corff llywodraethol Prifysgol Glasgow.

Edrychwn ymlaen at groesawu June i’w rôl newydd.

Kate Bennett
Cyfarwyddwr Cenedlaethol i Gymru

Yn dilyn ei phenodiad, meddai June Milligan:

Rwy’n falch i gael fy mhenodi fel Comisiynydd y Comisiwn i Gymru. Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ran allweddol wrth sicrhau tegwch, urddas a pharch i bobl ledled Prydain. Edrychaf ymlaen at weithio gyda thîm Cymru’r Comisiwn a chyda’r holl sefydliadau a phobl yng Nghymru sy’n rhannu’r ymrwymiad ymarferol hwnnw o hybu cydraddoldeb a hawliau dynol.