Invitation to Join our New Regional Networks/ Gwahoddiad i Ymuno â’n Rhwydweithiau Rhanbarthol Newydd

Wednesday July 29th, 2015

Invitation to Join our New Regional Networks

Following feedback from our members, we are pleased to announce a new project to establish five regional networks.

The purpose of the networks will be to increase engagement with our members and help ensure that WEN has accurate and up-to-date information on issues affecting women in different parts of Wales.

The networks will also support the delivery of regional activities, such as consultation and International Women’s Day events.

We anticipate that the networks will meet on a quarterly basis in the following locations:

  • Mid Wales – Machynlleth or Aberystwyth
  • North Wales – Colwyn Bay or Llandudno
  • South Wales – Cardiff
  • South Wales Valleys – Merthyr Tydfil or Newport
  • West Wales – Carmarthen or Swansea

You are welcome to join our regional networks as an individual, or as the representative of an organisation.

We would also welcome applications from members who are interested in volunteering for us as Regional Representatives.

If you’d like to sign up to receive information about our regional activities, please go to our survey monkey page to select your preferred network and enter your email address.

Link to survey monkey page

We’ll do the rest! 


 

Gwahoddiad i Ymuno â’n Rhwydweithiau Rhanbarthol Newydd

Yn dilyn adborth gan ein haelodau, mae’n bleser gennym gyhoeddi prosiect newydd i sefydlu pum rhwydwaith rhanbarthol.

Diben y rhwydweithiau yw gwella cynnwys ein haelodau a helpu i sicrhau bod gan RhCM wybodaeth gywir a diweddar am faterion sy’n effeithio ar fenywod yn rhannau gwahanol o Gymru.

Bydd y rhwydweithiau hefyd yn cefnogi cyflwyno gweithgareddau rhanbarthol, megis ymgynghori a digwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Rydym yn rhagweld y bydd y rhwydweithiau’n cwrdd bob chwarter yn y lleoliadau canlynol:

  • Gogledd Cymru – Bae Colwyn neu Landudno
  • Canolbarth Cymru – Machynlleth neu Aberyswyth
  • Gorllewin Cymru – Caerfyrddin neu Abertawe
  • De Cymru – Caerdydd
  • Cymoedd De Cymru – Merthyr Tudful neu Gasnewydd

Mae croeso i chi ymuno yn ein rhwydweithiau rhanbarthol fel unigolyn, neu fel cynrychiolydd sefydliad.

Byddem hefyd yn croesawu ceisiadau gan aelodau sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni fel Cynrychiolwyr Rhanbarthol.

Os hoffech gofrestru i dderbyn gwybodaeth am ein gweithgareddau rhanbarthol, ewch i’n tudalen survey monkey i ddewis eich rhwydwaith a nodi eich cyfeiriad e-bost.

Dolen i’r dudalen survey monkey

Byddwn ni’n gwneud y gweddill!