VACANCY: Director – Women’s Equality Network (WEN) Wales/ Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Thursday May 18th, 2017

Director – Women’s Equality Network (WEN) Wales

Salary – £39,000 per annum, pro-rata

Contract type – Fixed term

Closing date – Friday 16th June 2017, 17.00pm

Hours: 30 per week

Summary

The Women’s Equality Network (WEN) Wales is looking for a Director to lead the organisation in this exciting growth phase of its development.

The Director will have strategic responsibility for the leadership and development of the charity. Working closely with the Management Committee, they will play a key role in continuing to grow the organisation and its networks, informing and influencing public policy, and in maximising the opportunities to secure funding and partnerships to deliver WEN’s strategy for the benefit of women in Wales.

Employer profile

We are a representative women’s network working to influence policy-making and empower women to achieve equal status in corporate and civil life.

Having regard to the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women (CEDAW), our charitable objects are to promote equality and human rights with specific reference to women and gender equality in Wales.

Job Description – Director JD & PS


Cyfarwyddwr – Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Cyflog – £39,000 y flwyddyn, pro-rata

Math o gontract – Tymor penodol

Dyddiad cau – Dydd Gwener 16 Mehefin 2017, 17:00pm

Oriau: 30 yr wythnos

Crynodeb

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru am benodi Cyfarwyddwr i arwain y sefydliad yn y cyfnod cyffrous hwn o’i ddatblygiad a’i dwf.

Bydd gan y Cyfarwyddwr gyfrifoldeb strategol dros arwain a datbygu’r elusen. Gan weithio’n agos â’r Pwyllgor Rheoli, bydd yn chwarae rôl allweddol wrth barhau i ddatblygu’r sefydliad a’i rwydweithiau, hysbysu a dylanwadu ar bolisi cyhoeddus a mwyafu cyfleoedd i sicrhau arian a phartneriaethau i gyflwyno strategaeth RhCM er lles menywod yng Nghymru.

Proffil y cyflogwr

Rydym yn rhwydwaith sy’n cynrychioli menywod i ddylanwadu ar wneud polisïau a grymuso menywod i gyflawni statws cyfartal mewn bywyd corfforaethol a sifil.

Gan ystyried y Confensiwn ar Wahardd Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW), ein nodau elusennol yw hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol gan gyfeirio’n benodol at fenywod a chydraddoldeb rhyw yng Nghymru.

 Job Description – Director JD & PS WELSH