CEDAW: Bil rhyngwladol o hawliau Menywod

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW) yn gytuniad rhyngwladol sy’n cael ei ddisgrifio’n aml fel bil hawliau rhyngwladol i fenywod.

Gwyliwch ein ffilm fer am CEDAW a menywod yng Nghymru.

Mae 189 o wladwriaethau wedi cymeradwyo’r Confensiwn gan gynnwys Llywodraeth y DU, Cymru, yr Alban ac Iwerddon ac mae’n rhaid iddynt ddangos i’r Cenhedloedd Unedig sut maen nhw’n cydymffurfio â phob rhan o’r confensiwn.  Mae’r fideo hwn yn egluro mwy am CEDAW ac mae ein Canllaw RhCM Cymru yn eich tywys trwy bob Erthygl.

Nod ein gwaith CEDAW yw sicrhau bod pobl yn gwybod beth yw eu hawliau o dan y Confensiwn a dangos sut y gallant ddefnyddio’r cytuniad.  Yn 2018 cyhoeddodd a chyflwynodd RhCM Cymru a’n haelodau adroddiad i’r Cenhedloedd Unedig ar CEDAW i dynnu sylw at faterion allweddol y mae menywod yng Nghymru yn eu hwynebu. Fe wnaethon ni hefyd gyfrannu at adroddiad y pedair gwlad addoddiad y pedair gwladaddoddiad y pedair gwlad a ddaeth â lleisiau menywod o bob rhan o’r DU ynghyd.

Defnyddir yr adroddiadau ‘cysgodol’ hyn gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar CEDAW i ddwyn y DU i gyfrif a chynnwys argymhellion fel:

Dylai Llywodraeth y DU benodi cabinet cytbwys o ran y rhywiau ac mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ei gabinet yn parhau i fod yn gytbwys o ran y rhywiau yn y dyfodol, wrth ymrwymo i gyllid tymor hir i gynyddu cynrychiolaeth a chyfranogiad gweithredol menywod BME, LGBT, anabl a dosbarth gweithiol mewn bywyd gwleidyddol a bywyd cyhoeddus yng Nghymru a’r DU.

Rhaid i Lywodraeth Cymru gynnig cefnogaeth wedi’i thargedu i sicrhau bod gan fenywod a merched gwledig lais cyfartal wrth wneud penderfyniadau a mynediad cyfartal i wasanaethau cyhoeddus trwy wella seilwaith, trafnidiaeth a chysylltedd rhyngrwyd â rhannau gwledig o Gymru.

Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb Hawliau Dynol offeryn newydd sbon ar gyfer olrhain cytundebau rhyngwladol fel CEDAW. Mae hyn yn cynnwys holl argymhellion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer CEDAW a gwybodaeth ynghylch materion sydd wedi’u datganoli a heb eu datganoli. Ewch i’r traciwr.