Ystyriwch roi rhodd yn eich ewyllys

Gallai rhodd yn eich ewyllys helpu WEN i barhau i gysylltu, ymgyrchu a hyrwyddo ar ran pob menyw i gyflawni newid trawsnewidiol yng Nghymru – i ni a chenedlaethau’r dyfodol ei fwynhau a chael budd ohono.

Mae rhodd mewn ewyllys, a elwir hefyd yn etifeddiaeth, yn swm o arian, canran o ystâd, neu eitem benodol a adawyd yn ewyllys rhywun. Mae rhodd mewn ewyllys yn ffordd arbennig i bobl sicrhau bod y pethau maen nhw’n poeni amdanynt yma i genedlaethau’r dyfodol eu profi a’u mwynhau.

Pam ddylwn i wneud ewyllys?

Dylai pawb ystyried gwneud ewyllys, dyma bum rheswm da dros wneud ewyllys:

 • Gwneud yn siŵr bod eich dymuniadau’n cael eu bodloni

Gall y wybodaeth ddiweddaraf roi tawelwch meddwl i chi y bydd y bobl a’r achosion sydd fwyaf pwysig i chi yn derbyn gofal yn y ffordd yr ydych am iddyn nhw ei dderbyn.

 • Ei gwneud yn haws i ffrindiau a theulu

Drwy roi’r sicrwydd iddynt eu bod yn gweithredu ar eich dymuniadau, eu helpu i ofalu am eich ystâd.

 • Rhoi eich asedau i’r bobl a’r achosion sydd o bwys i chi

Heb ewyllys, bydd yr hyn sy’n digwydd i’ch ystâd yn cael ei benderfynu gan reolau cyfreithiol llym nad oes gennych reolaeth drostynt.

 • Amddiffyn eich partner os ydych yn ddi-briod

Nid oes gan bartneriaid di-briod hawl i unrhyw beth o’ch ystâd oni nodir yn benodol yn eich ewyllys, ni waeth pa mor hir yr ydych wedi bod gyda’ch gilydd.

 • Lleihau treth etifeddiant

Gellir defnyddio ewyllys hefyd ar gyfer cynllunio treth ac mae rhoddion i elusennau wedi’u heithrio rhag treth etifeddiant, felly gall rhodd yn eich ewyllys leihau eich atebolrwydd treth.

 

Rydym bob amser yn argymell defnyddio cyfreithiwr neu weithiwr cyfreithiol proffesiynol os ydych yn ystyried ysgrifennu neu ddiwygio eich ewyllys. I gael rhagor o wybodaeth am ysgrifennu eich ewyllys, gan gynnwys manylion cyfreithwyr yn eich ardal leol, gallwch ymweld â:

Cymdeithas y Cyfreithwyr

Cofio Elusen

 • Cwestiynau Cyffredin

  Pa fathau o anrhegion allwch chi eu gadael?

  Cyfran o’ch ystâd: Gall canran fach ar ôl i chi ofalu am y bobl rydych chi’n poeni amdanyn nhw wneud gwahaniaeth enfawr i’ch hoff elusennau. Gelwir hyn yn ‘anrheg gweddilliol.’

  Swm penodol o arian: Dyma pan fyddwch chi’n gadael union swm i ni. Fe’i gelwir yn ‘anrheg ariannol’.

  Oes gwir angen ewyllys arnaf?
  Mae gwneud ewyllys yn wych i’ch tawelwch meddwl. Dyma’r unig ffordd o sicrhau beth yn union sy’n digwydd i’ch eiddo, arian a’ch meddiannau personol. Mae hefyd yn dda i’r rhai rydych chi’n poeni amdanyn nhw.

  Does gen i ddim llawer, ydy hi’n werth gadael rhodd yn fy ewyllys?
  Nid oes angen i chi fod yn gyfoethog i adael rhodd yn eich ewyllys. Mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Ni waeth pa faint neu swm, gall eich rhodd drawsnewid bywydau menywod.

  Rwyf wedi penderfynu gadael rhodd yn fy ewyllys i WEN. Beth sydd angen i mi ei ddweud wrth fy nghyfreithiwr?

  Bydd angen ein cyfeiriad cofrestredig a manylion elusen ar eich cyfreithiwr:

  Tŷ Rhyngwladol, 10 Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DX

  Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Rhif elusen: Rhif y cwmni: 07891533

  Os bydd fy amgylchiadau’n newid, a allaf newid fy meddwl?
  Yn sicr. Mae eich ewyllys yn ddogfen bersonol sy’n adlewyrchu eich dymuniadau terfynol. Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg.

 • Termau cyfreithiol wedi’u hesbonio: deall y jargon

  Ewyllys: Dogfen gyfreithiol rwymol sy’n nodi pwy ddylai etifeddu eich ystâd os byddwch yn marw.

  Budd-ddeiliad: Person neu elusen sy’n elwa o dan delerau’r ewyllys.

  Cymynrodd/Etifeddiaeth: Rhodd mewn ewyllys.

  Cymynrodd neu rodd ariannol: Rhodd o swm penodol o arian. Anfantais rhodd o’r fath yw y gall gwerth y rhodd leihau dros amser oherwydd chwyddiant.

  Cymynrodd neu rodd gweddilliol: Rhodd o’r cyfan neu ganran neu gyfran o’ch ystâd ar ôl caniatáu ar gyfer treuliau, ariannol ac anrhegion penodol. Mantais rhodd o’r fath yw ei bod yn cynnal ei gwir werth waeth beth fo chwyddiant.

  Cymynrodd neu rodd benodol: Rhodd o erthygl neu eitem penodol.

  Codisil: Dogfen sy’n gwneud newid syml i’ch ewyllys. Rhaid ei lunio’n gyfreithlon a rhaid cael tystion.

  Ewyllyswr: Person sydd wedi gwneud ewyllys.

  Tyst: Rhaid i ddau dyst eich gweld yn llofnodi eich ewyllys a rhaid i chi wylio’r ddau ohonynt yn ei llofnodi, a rhaid iddynt hefyd wylio’r naill a’r llall yn ei lofnodi.

  Ysgutor: Person(au) a benodir mewn ewyllys i weinyddu’r ystâd.

  Diewyllys: Person sy’n marw heb feddu ar ewyllys.

  Cyfran o’ch ystâd: Gall canran fach ar ôl i chi ofalu am y bobl rydych chi’n poeni amdanyn nhw wneud gwahaniaeth enfawr i’ch hoff elusennau. Gelwir hyn yn ‘anrheg gweddilliol.’

  Profiant: Proses swyddogol i brofi dilysrwydd yr ewyllys a chaniatáu i’r Ysgutorion weinyddu’r ystâd.

  Treth Etifeddiant: Treth sy’n daladwy ar werth asedau ar farwolaeth uwchlaw trothwy a bennwyd gan Gyllid y Wlad. Mae rhoddion i elusen yn ddi-dreth ac yn cael eu tynnu oddi ar werth net yr ystâd cyn cyfrifo’r rhwymedigaeth treth etifeddiant.