WEN at Ten

Sefydlwyd WEN 10 mlynedd yn ôl, gan geisio rhoi hawliau menywod wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru, felly clywir lleisiau menywod ar y materion sy’n effeithio fwyaf arnynt.

Rydym yn falch o ddathlu’r cynnydd rydym wedi’i wneud, clymblaid o 1,670 o aelodau unigol a 63 o aelodau sefydliadol sy’n cyrraedd 36,000 o bobl. Cynllun mentora llwyddiannus sy’n cefnogi menywod i ehangu eu gorwelion ac archwilio cyfleoedd mewn lle unigryw, cefnogol a diogel. Grymuso menywod i ddod yn arweinwyr yn y dyfodol mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus. Cyllid wedi’i sicrhau i gefnogi pobl anabl i sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau cyngor 2022. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i gynnwys amddiffyniadau cyfreithiol newydd i fenywod yng nghyfraith Cymru, drwy Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddiddymu Pob Ffurflen Gwahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW).

Dros y 10 mlynedd nesaf mae llawer i’w wneud o hyd. Nawr yw’r amser i weithredu.

Ymunwch â ni i ddathlu ein ddegawd trwy gefnogi ein her i godi arian hanfodol i sicrhau y gallwn barhau i gael effaith am y 10 mlynedd nesaf – rhowch i WEN at Ten trwy JustGiving.

Workout for WEN at Ten – gosodwch eich her ‘10’ arbennig eich hun i godi £ 10 / £ 100 / £ 1000!

• 10,000 o gamau am 10 diwrnod / wythnos / mis

• Rhedeg 10k

• Cerdded / beicio / rhes / padlo 10 milltir

Her eithafol ar gyfer WEN yn TEN

• Neidio 10,000m o awyren yn ymuno â thîm WEN, Sky Dive

Rhwydweithio

• Ymunwch â ni yng Nghaffi WEN a rhoi cost eich hoff goffi a chacen i’n hymgyrch WEN at Ten ar JustGiving.

Neu rhoddwch trwy DonorBox isod, lle gallwch sefydlu rhodd fisol i gefnogi ein gwaith.

Un ffordd hanfodol o sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu clywed yw eu galluogi i fod yn arweinwyr mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus, fel y gallant gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau ac mae penderfyniadau a wneir yng Nghymru yn adlewyrchu’r 52% o’r boblogaeth sy’n fenywod. Ynghyd â 21 o sefydliadau sy’n aelodau, rydym yn ymgyrchu dros roi cwotâu rhywedd ac amrywiaeth ar waith. Mae tystiolaeth sy’n cefnogi cwotâu rhywedd yn dangos mai’r rhain yw’r offeryn mwyaf effeithiol ar gyfer olrhain cynrychiolaeth menywod yn gyflym mewn cyrff etholedig, sydd eisoes yn cael eu defnyddio gan 100 o wledydd ac a gefnogir yn rhyngwladol gan CEDAW.

Bydd ein degfed blwyddyn pen-blwydd yn gweld cam dau y broses diwygio etholiadol, a dylai cynyddu maint y Senedd fynd law yn llaw â chwotâu rhywedd. Mae hyn yn hollbwysig, mae angen i ddeddfwriaeth ar gyfer cwotâu fod ar waith erbyn diwedd 2022 i effeithio ar etholiadau 2026. Mae cynrychiolaeth menywod yn y Senedd yn gostwng, mae hefyd yn cuddio’r diffyg amrywiaeth o fenywod a etholwyd.

Os na fyddwn yn gweithredu nawr, yna gallem golli degawd o gyfle.

Drwy ymuno â’n dathliad a’n hymgyrch WEN at Ten gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol lle mae’n bwysicaf. Gallwch ein helpu i godi arian hanfodol i gefnogi ein gwaith i ddarparu Cymru heb wahaniaethu ar sail rhywedd.