Amodau a Thelerau Aelodaeth

Mae’r ddogfen hon yn nodi amodau a thelerau aelodaeth RhCM Cymru.

Ein gweledigaeth

Gweledigaeth RhCM Cymru yw Cymru heb wahaniaethu ar sail rhyw, lle mae gan
fenywod a dynion awdurdod a chyfle cyfartal i lunio’r gymdeithas a’u bywydau eu
hunain.

Drwy gofrestru i fod yn aelod, rydych yn cytuno i gefnogi’r weledigaeth hon.

Amseru

Ar ddiwedd y flwyddyn, caiff eich aelodaeth ei hadnewyddu’n awtomatig, oni bai eich od
yn gofyn i ganslo’ch ffi aelodaeth cyn 31 Mawrth.
Mae ein blwyddyn aelodaeth yn rhedeg o 1 Ebrill tan 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Manteision

Mae aelodaeth yn rhoi’r manteision a nodir isod.

Cysylltu

Bod yn rhan o rwydwaith aelodaeth mawr, amrywiol a bywiog lle gallwn gysylltu
ag eraill

Manteision sefydliadol:

 • Gosod eich hysbysebion swydd, eich digwyddiadau a’ch newyddion yn ein
  cylchlythyr misol
 • Cael eich rhestru fel aelod sefydliadol ar ein gwefan
 • Cyfle i fod yn bartner gyda ni ar ein hymgyrchoedd a’n gwaith polisi
 •  Y gallu i arddangos logo RhCM are ich gwefan i ddangos eich bod yn cefnogi
  cydraddoldeb rhyw

Dylanwadu

 • Bwydo’n uniongyrchol i ddylanwadu ar drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru,
  gan lunio ffurfio a gweithredu polisïau

Cyngor a chefnogaeth

 • Derbyn ein cylchlythyr misol sy’n llawn newyddion a digwyddiadau ar
  gydraddoldeb rhyw
 • Mynediad i’n hadroddiadau a’n hymchwil yn ogystal â’n tîm arbenigo

Digwyddiadau

 • Blaenoriaeth o ran cadw lle ar ddigwyddiadau a lansiadau
 • Gwahoddiad i’n CCB blynyddol a phleidleisio ynddo

Ymuno â RhCM Cymru

Aelodau Sefydliadol

Pan fyddwch yn cyflwyno cais aelodaeth sefydliadol i ymuno â Rhwydwaith
Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru, caiff ei hadolygu gan RhCM ac mae modd i ni
ofyn am fwy o wybodaeth os oes angen. Yna byddwn yn gofyn i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr
asesu eich cais. Caiff y Bwrdd ei ethol gan aelodau RhCM.
Os yw’r Bwrdd yn cymeradwyo’ch cais, yna byddwch yn aelod ffurfiol o RhCM Cymru a
chaiff enw a logo eich sefydliad gael eu lanlwytho i wefan RhCM Cymru.
Yna byddwch yn derbyn logo RhCM Cymru ar gyfer eich gwefan i ddangos cefnogaeth
dros gydraddoldeb rhyw yng Nghymru.

Aelodau Unigol

Unwaith y byddwch wedi llenwi eich ffurflen aelodaeth unigol, byddwch yn derbyn e-
bost awtomatig yn eich diolch am ymuno. Yna byddwch yn awtomatig yn aelod o RhCM
Cymru a byddwch yn dechrau derbyn ein cylchlythyrau misol, gwahoddiadau i
ddigwyddiadau ac ati.

Newid Manylion

Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i RhCM Cymru drwy e-bostio
admin@wenwales.org.uk os yw eich manylion wedi newid.

Datganiad Preifatrwydd