Ymddiriedolwyr

Mae ymddiriedolwyr RhCM Cymru yn cael eu hethol am gyfnodau o dair blynedd, a gallant sefyll am ail dymor os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Mae’r ymddiriedolwyr yn rhan o’n Pwyllgor Rheoli, sy’n gyfrifol am ddatblygiad strategol a llywodraethu ein sefydliad.

 • Sarah Powell

  Cadeirydd

  Mae Sarah yn chwaraewraig Gymreig frwd ac yn Brif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru gan ddechrau ar ei rôl yn 2013. Hi yw’r fenyw gyntaf i ddal y swydd yn y sefydliad.

  Gan dderbyn ei haddysg yn Ysgol Gyfun Porthcawl, aeth Sarah ymlaen i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe cyn ennill cymhwyster addysgu TAR o UWIC. Mae Sarah wedi meddu ar sawl rôl fwrdd – Ryder Cup Wales Limited, Cyngor Gemau Cymanwlad Cymru ac mae’n aelod o grŵp Chwaraeon Cenhedloedd y DU a Chwaraeon y DU.

  Mae Sarah yn ymrwymedig i uno’r sector menywod yng Nghymru, dan ymbarél RhCM ac ymgyrchu dros gydraddoldeb i fenywod yng Nghymru.

 • Alison Williams

  Trysorydd

  Mae gan Alison brofiad dros 33 o flynyddoedd yn gweithio yn yr awdurdod lleol, y gymdeithas tai a’r sector elusennol gan ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl ag anableddau dysgu ac ymddygiad heriol. Mae wedi ennill ei phrofiad o’r gwaelod gan symud i fyny i lefel uwch-reolwr yn y sectorau gofal cymdeithasol a thai cymdeithasol.

  Mae’n gweithio fel Cyfarwyddwr Grŵp y Gwasanaethau Corfforaethol yng Ngrŵp Tai Cymunedol Cynon Taf  ac mae’n gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a chyflwyno’r cynllun strategol a’r weledigaeth grŵp gyffredinol.

  Mae bod yn Gyfrifydd Ardystiedig cymwys yn cyflwyno arbenigedd, gwybodaeth a chraffu ariannol sy’n helpu RhCM i gyflawni a chynnal cynaladwyedd ariannol strategol.

 • Rhian Davies

  Ymddiriedolwr

  Mae Rhian wedi bod yn Brif Weithredwr ar Anabledd Cymru ers 2001 ac mae’n eiriolwr tymor hir hawliau a chydraddoldeb pobl anabl. Mae wedi arwain ar ddatblygiadau gan gynnwys Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl Anabl, Taliadau Uniongyrchol a Throsedd Casineb yn erbyn Pobl Anabl. Rhian yw Cadeirydd Grŵp Llywio Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar y Fframwaith ar Fyw’n Annibynnol. Yn ddiweddar, gwnaeth roi tystiolaeth i Bwyllgor y CU ar Hawliau Pobl Anabl yn Geneva.

  Fel ymddiriedolwr, mae Rhian yn cyfrannu’n weithredol at wella proffil RhCM fel y corff cydraddoldeb rhyw arweiniol yng Nghymru a datblygu ei agenda i gyflawni grymusedd a chydraddoldeb yr holl fenywod a merched ym mywyd corfforaethol a sifil.

 • Ruth Fowler

  Ymddiriedolwr

  Gwnaeth Ruth astudio Llenyddiaeth Saesneg gydag Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth a dechreuodd ei gyrfa yn adran y Gymraeg y brifysgol yn 2010. Ruth yw Swyddog Cydraddoldeb a Chyfathrebu’r Adran Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ogystal â Chadeirydd y Rhwydwaith LGBT. Hi hefyd yw cyd-drefnydd
  Aberration, digwyddiad celfyddydau LGBT yng nghanolbarth Cymru.

  Yn 2018, cyrhaeddodd Ruth 100 o bobl LGBT mwyaf dylanwadol Cymru Rhestr Binc Cymru. Mae Ruth wedi dyweddïo ag Amy Daniel, gwneuthurwr ffilmiau arobryn ac mae’n siaradwr Cymraeg rhugl sy’n mwynhau gweithio a byw yng Nghymru.

 • Maria Constanza Mesa

  Ymddiriedolwr

  Maria yw Cyfarwyddwr Women Connect First a’i nod yw grymuso a chreu arweinyddiaeth ymhlith menywod BME yng Nghymru. Daeth Maria i Gymru o Golombia fel ffoadur gwleidyddol ym 1978. Dros y 35 mlynedd diwethaf, mae Maria wedi bod yn weithredol wrth gymryd rhan yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus yng Nghymru, gan ddatblygu sefydliadau, prosiectau a gwasanaethau arloesol sy’n ymateb i anghenion cymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig.

  Ymhlith eraill, mae’n aelod sylfaenol o Black Association of Women Step Out (Cymorth Menywod BAWSO), prosiect iechyd meddwl AWETU, Multicultural Crossroads, a Rhwydwaith y Sector Gwirfoddol Du yng Nghymru (BVSNW) ac enwi ond ychydig.

 • Frances Beecher

  Ymddiriedolwr

  Frances yw Prif Weithredwr Llamau – prif elusen ddigartrefedd pobl ifanc a menywod yng Nghymru. Frances oedd sylfaenydd a Chadeirydd cyntaf Cymorth Cymru, corff ymbarél Cymru ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ddiamddiffyn yng Nghymru.

  Frances hefyd yw sylfaenydd a Chadeirydd cydweithfa EYHCymru, partneriaeth elusennau,asiantaethau, academia a busnesau sy’n codi ymwybyddiaeth ac sy’n defnyddio ymagwedd radical at ddod i ben â digartrefedd ieuenctid.

  Mae Frances yn aelod o’r Bwrdd Cynghorol Cenedlaethol Cefnogi Pobl ac yn Gadeirydd ei ffrwd gwaith Llywodraethu, yn ogystal â bod yn aelod bwrdd y felin drafod annibynnol, y Sefydliad Materion Cymreig. Mae hefyd yn gwasanaethu ar Banel Ymgynghorol y Comisiynydd Plant.

 • Joy Kent

  Ymddiriedolwr

  Gwnaeth Joy sefydlu ei busnes ei hun ym mis Ionawr 2017 i helpu unigolion, timau a sefydliadau i nodi ac adeiladu ar eu cryfderau i gyflwyno prosiectau a chyflawni nodau personol. Cyn hyn, roedd hi’n Brif Weithredwr ar Chwarae Teg ac yn Gyfarwyddwr Gweithredol Cymorth Cymru. Mae hefyd wedi gweithio i ddatblygu polisïau yn Llywodraeth
  Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Sefydliad Siartredig Tai Cymru.

  Hi yw Cadeirydd Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf ac yn aelod bwrdd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Mae Joy yn gymrawd RSA a chydnabuwyd ei chyfraniad at yr agenda gydraddoldeb yn 2016 gyda Chymrodoriaeth Anrhydeddus o Brifysgol Glyndŵr.

 • Kerry-Lynne Pyke

  Ymddiriedolwr

  Dechreuodd Kerry-Lynne ei gyrfa newyddiaduriaeth yn 2007 yn y Glamorgan Gazette cyn ymuno â Gwasanaeth Newyddion Cymru lle gwnaeth ysgrifennu mewn cylchgronau prynwyr a phapurau newydd cenedlaethol. Yna symudodd i’r maes PR a Chyfathrebu yn 2009 lle gwnaeth ymuno â Diabetes UK Cymru gan arwain eu PR a’u cyfathrebu a sefydlu
  presenoldeb cyfryngau cymdeithasol yr elusen. Fe’i henwyd yn un o 29 o weithwyr
  proffesiynol PR mwyaf dawnus dan 29 oed Wythnos PR.

  Yn 2013, ymunodd Kerry-Lynne â Chymorth Canser Macmillan yn gweithio mewn PR, y cyfryngau cymdeithasol a marchnata ac mae bellach yn Uwch-reolwr Cyfathrebu Allanol yr elusen yng Nghymru ac yn eistedd ar dîm arweinyddiaeth Cymru. Daeth Kerry-Lynne yn ymddiriedolwr yn 2018 ar ôl cwblhau cynllun mentora RhCM Cymru.

 • Mutale Merrill OBE

  Ymddiriedolwr

  Mutale yw Prif Weithredwr Bawso, darparwr arbenigwyr trydydd sector ar gyfer menywod aphlant Du a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n wynebu trais a cham-drin. Mae Mutale hefyd wedi bod yn Gadeirydd Cyngor Gofal Cymru, yn Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac yn Gadeirydd Annibynnol cyntaf Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol Cymru.

  Mae Mutale wedi ennill sawl gwobr dros y blynyddoedd, gan gynnwys OBE am ei gwaith ar ofal cymdeithasol a’r sector gwirfoddol. Mae Mutale yn edrych ymlaen ar gyfrannu at agenda RhCM Cymru ar Gam-drin Domestig, Trais yn Erbyn Menywod a Thrais Rhywiol o safbwynt BME.

 • Shelagh Isles

  Ymddiriedolwr

  Mae Shelagh wedi ymddeol ac yn flaenorol roedd hi’n gweithio fel Cyfarwyddwr Cefnogi ac Adfywio’r Cymoedd yng Nghymdeithas Tai’r Cymoedd. Gwnaeth cefnogi menywod diamddiffyn i gael eu grymuso a chredu ynddyn nhw eu hunain i wneud newidiadau yn eu bywydau a dyma yw diddordeb a brwdfrydedd Shelagh o hyd. Enillodd Shelagh MSc mewn Gofal Cymunedol Cydweithiol ac Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Fel ymddiriedolwr yn Llamau a Chymorth Cymru, roedd hi’n rhan o strategaeth a pholisi ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu cyflwyno i bobl ddiamddiffyn.

  Roedd Shelagh hefyd yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol Cefnogi Pobl RCT/Merthyr. Mae gan Shelagh dair wyres ifanc ac mae’n benderfynol o’u cefnogi i gyflawni statws cydraddoldeb rhyw yn eu bywydau.