Staff Cymru RhCM

Mae ein tîm bach wedi’i leoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac maent ar gael i siarad mewn digwyddiadau ar gais.

 • Catherine Fookes

  Cyfarwyddwr

  Gwnaeth Catherine ymuno â RhCM Cymru yn 2018. Mae Catherine yn gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol RhCM Cymru ac mae’n datblygu gweledigaeth RhCM o Gymru sydd wedi’i thrawsnewid, heb unrhyw wahaniaethu ar sail rhyw. Ei rôl flaenorol oedd Cyfarwyddwr Ymgyrchu ar y Bwrdd Masnachu Organig lle gwnaeth helpu i dreblu maint y sefydliad a
  chodi £10m ar gyfer y diwydiant organig. Mae hefyd wedi gweithio fel Ymgyrchydd yn ActionAid, Cymdeithas y Pridd a Sustain ac mae wedi eistedd ar amrywiaeth o fyrddau’r Llywodraeth.

  Mae Catherine yn frwd dros gydraddoldeb rhyw ac mae wedi ceisio sicrhau bod hwn wrth wraidd popeth mae’n ei wneud yn y gwaith a’r tu allan iddo fel llywodraethwr ysgol, fel ymddiriedolwr ac fel ymgyrchydd lleol gweithredol.

 • Hilary Watson

  Swyddog Polisi

  Mae Hilary wedi gweithio yn y trydydd sector yng Nghymru ers dros ddegawd, gan ddechrau ei gyrfa fel cyfathrebwr gwyddoniaeth ac yna yng Nghymorth i Ferched Cymru, yn lobïo dros ddarpariaeth well i oroeswyr bod ffurf ar drais yn erbyn menywod. Yn RhCM Cymru, mae Hilary yn arwain ein gwaith polisi, gan gynnwys ein gwaith ar ‘CEDAW’ – Bil y CU ar Hawliau Menywod. Mae hefyd yn cydlynu ein Rhwydwaith Rhyw.

  Taniwyd ei ffeminyddiaeth gynnar gan gariad at gelf a llenyddiaeth a gwaith menywod ysbrydolgar, y gwnaeth eu straeon wau drwy ei bywyd beunyddiol wrth iddi dyfu lan yn ne- ddwyrain Cymru. Ym mis Medi 2017, aeth Hilary i ysgol haf ffeminyddol ifanc Lobi Menywod Ewrop, ‘AGORA’, ym Mrwsel a chysylltu â rhwydwaith Ewropeaidd o actifyddion ffeminyddol. Mae’n frwd dros gydraddoldeb menywod, hawliau LGBT a ffeminyddiaeth groestoriadol.

  Hilary Watson Policy and Research Officer
 • Sarah Sweeney

  Swyddog Mentora

  Mae Sarah wedi gweithio yn y sector cydraddoldeb ac amrywiaeth ers ailhyfforddi yn 2010 ac mae wedi gweld effeithiau anghydraddoldeb ar grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli yng Nghymru drwy ei gwaith gyda chymunedau BME, ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Yn RhCM Cymru, mae Sarah yn arwain ein prosiectau mentora, gan geisio denu mwy o fenywod i
  fywyd gwleidyddol a chyhoeddus.

  Yn 2017, daeth Sarah yn Gadeirydd Noddfa Dinas Caerdydd, sef rhwydwaith o sefydliadau sy’n ymrwymedig i sicrhau bod Caerdydd yn noddfa i’r rhai sy’n ffoi rhag erledigaeth. Yn flaenorol, gwnaeth Sarah weithio fel DJ yn y diwydiant cerddoriaeth annibynnol byd-eang a gwnaeth brofi anghydraddoldeb rhyw. Mae’n cefnogi menywod sy’n ceisio bod yn rhan o’r diwydiant ac yn mwynhau chwarae ei cherddoriaeth finyl. Yn 2018, roedd Sarah yn hyfforddai cynllun mentora RhCM ac mae’n frwd dros chwarae ei rhan yn nhwf y mudiad menywod yng Nghymru.