Staff RhCM Cymru

Mae ein tîm bach yn gweithio o gartref ac maent ar gael i siarad mewn digwyddiadau ar gais.

 • Catherine Fookes

  Cyfarwyddwr

  Gwnaeth Catherine ymuno â RhCM Cymru yn 2018. Mae Catherine yn gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol RhCM Cymru ac mae’n datblygu gweledigaeth RhCM o Gymru sydd wedi’i thrawsnewid, heb unrhyw wahaniaethu ar sail rhyw. Ei rôl flaenorol oedd Cyfarwyddwr Ymgyrchu ar y Bwrdd Masnachu Organig lle gwnaeth helpu i dreblu maint y sefydliad a
  chodi £10m ar gyfer y diwydiant organig. Mae hefyd wedi gweithio fel Ymgyrchydd yn ActionAid, Cymdeithas y Pridd a Sustain ac mae wedi eistedd ar amrywiaeth o fyrddau’r Llywodraeth.

  Mae Catherine yn frwd dros gydraddoldeb rhyw ac mae wedi ceisio sicrhau bod hwn wrth wraidd popeth mae’n ei wneud yn y gwaith a’r tu allan iddo fel llywodraethwr ysgol, fel ymddiriedolwr ac fel ymgyrchydd lleol gweithredol.

 • Evelyn James

  Rheolwr Ymgyrch 5050Amrywiol

  Evelyn James yw Rheolwr Ymgyrch 5050Amrywiol – ymgyrch partneriaeth ar gyfer arweinyddiaeth amrywiol a chyfartal. Mae hi’n Ymarferydd Cyfreithiol gyda gradd Meistr mewn Hawliau Dynol, Rhywedd, a Gwrthdaro. Ar hyn o bryd mae hi’n cwblhau Meistr Cyfreithiau LLM mewn Techneg Gyfreithiol ym Mhrifysgol Abertawe.

  Mae hi’n eiriol dros gyfiawnder a newid cymdeithasol, ymchwil gwrthdaro, a mecanweithiau datrys heddwch. Evelyn oedd rheolwr prosiect y Tîm Grymuso Menywod yn y Ganolfan Cyfiawnder Affricanaidd, yr Hâg, yr Iseldiroedd. Mae’n parhau i ganolbwyntio ar ei hymgyrch i sicrhau newid cadarnhaol, mynd i’r afael ag anghydraddoldeb, a hyrwyddo cymdeithas gyfartal a chynhwysol i bawb.

 • Joys Njini

  Rheolwr Prosiect Mentora

  Joys yw’r Rheolwr Prosiect Mentora ar gyfer rhaglen Pŵer Cyfwerth Llais Cyfwerth, rhaglen draws-gydraddoldeb sy’n ceisio hyrwyddo a chynyddu cynrychiolaeth amrywiol mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol yng Nghymru.

  Mae gan Joys brofiad helaeth yn y Trydydd Sector, gan gefnogi a grymuso menywod sy’n ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru trwy ei rôl flaenorol yn WSSAG Cymru. Mae hi’n angerddol am gyfiawnder cymdeithasol, cydraddoldeb a grymuso menywod. Mae hi’n eiriolwr cryf dros hawliau dynol ac mae wedi cefnogi menywod a phlant sy’n ffoaduriaid yn Camerŵn a Nigeria, trwy eiriolaeth a chodi arian. Yn gyn-fentorai RhCM ei hun, mae hi wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a grymuso trwy ei rôl bresennol a thu hwnt.

 • Annmarie Brown

  Swyddog Prosiect Mentora

  Annmarie yw’r Swyddog Prosiect Mentora ar gyfer y rhaglen mentora Pŵer Cyfwerth Llais Cyfwerth: rhaglen draws-gydraddoldeb sy’n ceisio cynyddu cynrychiolaeth pobl amrywiol mewn pŵer fel bod ein sefydliadau gwleidyddol a chyhoeddus yn adlewyrchu dinasyddion amrywiol Cymru yn well.

  Mae Annmarie yn eiriolwr angerddol dros gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol, ac mae wedi ymrwymo i hyrwyddo cynhwysiant ac amrywiaeth ym mhob maes o’i gwaith a’i bywyd. Mae ganddi ystod eang o brofiad o weithio gydag ystod o unigolion amrywiol, mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys addysg, cyfiawnder troseddol a sefydliadau’r trydydd sector.

 • Megan Evans

  Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  Mae Megan wedi gweithio wedi gweithio yn sector cydraddoldebau Cymru ers graddio gydag MA o Brifysgol Lyon. Yn ei rôl flaenorol bu’n rheoli cyfathrebiadau prosiect mawr ar gyfer Anabledd Dysgu Cymru, prosiect oedd yn cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth mewn i gyflogaeth. Mae hi’n frwd dros gydraddoldeb rhywiol, ffeministiaeth groestoriadol, hawliau LGBT, a chyfiawnder hiliol.

 • Shannon Gossage

  Codwr Arian Partneriaethau

  Shannon yw’r Codwr Arian Partneriaethau; ei rôl yw datblygu ac annog llwyddiant ein hymgyrchoedd codi arian i sicrhau y gall RhCM barhau i hyrwyddo cydraddoldeb yng Nghymru. Cyn ymuno â RhCM, Shannon oedd y Codwr Arian Rhanbarthol yn Sheffield ar gyfer Hosbis Plant Bluebell Wood.

  Trwy gydol ei gyrfa codi arian helaeth, mae Shannon wedi codi arian hanfodol ar gyfer datblygiad plant, gofal hosbis a thriniaeth canser. Mae ganddi BA mewn Llenyddiaeth Saesneg, ond penderfynodd hefyd astudio Diploma Lefel 5 mewn Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor i gefnogi siaradwyr Saesneg anfrodorol yn wirfoddol. Mae Shannon wedi gweithio a gwirfoddoli yn Lloegr, Awstralia, Canada, Mecsico ac yn fwyaf diweddar yng Nghymru! Mae hi’n frwd ac yn gefnogwr brwd o’r newid y mae RhCM Cymru yn ei gyflawni ar gyfer ffeministiaeth groestoriadol.

 • Jessica Laimann

  Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus

  Mae Jessica yn arwain ar waith polisi RhCM ac yn cydlynu gwaith ymgyrchu a dylanwadu mewn partneriaeth â’n haelodau. Mae ganddi brofiad polisi mewn llywodraeth ddatganoledig a lleol ynghyd â chefndir ymchwil cryf. Cyn dechrau yn RhCM, bu’n cydlynu gwaith partneriaeth awdurdodau lleol rhanbarthol a Chymru gyfan, cwblhaodd leoliad yng Ngwasanaeth Ymchwil y Senedd, ac enillodd PhD mewn athroniaeth. Mae hi’n frwd dros yrru newid sy’n darparu cyfle cyfartal ac awdurdod i bob merch yng Nghymru.